Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Dobiegniew : Kompetencje
Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.dobiegniew.pl/:Rada Miejska : Kompetencje


 wszystkie frazy
szukaj w:
 opisach,
 archiwum


Rada Miejska
- Skład Rady Miejskiej
- Plan pracy
- Komisje
- Kompetencje
- Zawiadomienia o sesjach Rady
- Protokoły z sesji Rady Miejskiej
- Wybory ławników
Uchwały Rady Miejskiej
Urząd Miejski
Zarządzenia Burmistrza
Statut gminy
Oświadczenia majątkowe
Oferty pracy
Oferta inwestycyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Rejestr jednostek pomocniczych gminy
Gospodarka nieruchomościami
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Majątek gminy
Budżet
Podatki
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Dobiegniewska strefa przemysłowa
Wybory
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Planowanie Przestrzenne
Druki do pobrania
Konsultacje społeczne
Rejestr zbiorów osobowych
Dzialalność lobbingowa
Wizyt:
1752927


Kompetencje Rady Miejskiej

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.

W jej skład wchodzi 15 radnych.

Kadencja Rady Miejskiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy,
o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:

1. uchwalanie statutu gminy,

2. ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz podejmowanie sprawozdań z jego działalności,

3. powoływanie oraz odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz    sekretarza gminy- na wniosek burmistrza,

4. uchwalanie  budżetu gminy, rozpatrywania  sprawozdania z budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lubnieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6. uchwalanie programów gospodarczych,

7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych,

8. podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,

10. określenie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11. podejmowanie  uchwał  w   sprawie   przyjęcia   zadań   z   zakresu  administracji rządowej oraz z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,

12. podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenie na ten cel odpowiedniego majątku,

13. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazwy ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.

Działalność Rady Miejskiej jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesję Rady Miejskiej. Podjęte przez radę uchwały przechowuje się wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.


czytany: 5177
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd  
virtualnetia | tworzenie stron www