Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Kompetencje Rady Miejskiej

Data publikacji:

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.

W jej skład wchodzi 15 radnych.

Kadencja Rady Miejskiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy,
o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:

1. uchwalanie statutu gminy,

2. ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz podejmowanie sprawozdań z jego działalności,

3. powoływanie oraz odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz    sekretarza gminy- na wniosek burmistrza,

4. uchwalanie  budżetu gminy, rozpatrywania  sprawozdania z budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lubnieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6. uchwalanie programów gospodarczych,

7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych,

8. podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,

10. określenie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11. podejmowanie  uchwał  w   sprawie   przyjęcia   zadań   z   zakresu  administracji rządowej oraz z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,

12. podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenie na ten cel odpowiedniego majątku,

13. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazwy ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.

Działalność Rady Miejskiej jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesję Rady Miejskiej. Podjęte przez radę uchwały przechowuje się wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.
czytany: 7389
Rejestr zmian