Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Dobiegniew : Majątek gminy
Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.dobiegniew.pl/:Majątek gminy


 wszystkie frazy
szukaj w:
 opisach,
 archiwum


Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Urząd Miejski
Zarządzenia Burmistrza
Statut gminy
Oświadczenia majątkowe
Oferty pracy
Oferta inwestycyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Rejestr jednostek pomocniczych gminy
Gospodarka nieruchomościami
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Majątek gminy
Budżet
Podatki
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Dobiegniewska strefa przemysłowa
Wybory
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Planowanie Przestrzenne
Druki do pobrania
Konsultacje społeczne
Rejestr zbiorów osobowych
Dzialalność lobbingowa
Wizyt:
1752950


20-04-2018 00:00
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dobiegniew za 2017 rok
  


 INFORMACJA.pdf      Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dobiegniew za 2017 rokautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 20-04-2018 13:07 przez
czytany: 27
Rejestr zmian
 

04-07-2017 00:00
Mienie Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku

                                                                                        INFORMACJA 
                                                                       O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
                                                                 GMINY DOBIEGNIEW ZA 2016 ROK 
                                                                 sporządzona w dniu 24 marca 2017 roku stan_mienie_gminy_za_2016.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 04-07-2017 13:28 przez
czytany: 881
Rejestr zmian
 

29-11-2015 00:00
Mienie Gminy na dzień 20 lutego 2015 roku

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DOBIEGNIEW ZA 2014 ROK
sporządzona na dzień 20 lutego 2015 roku stan_mienia_gminy_za_2014.pdf      Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dobiegniew za 2014 rokautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 29-11-2015 11:19 przez
czytany: 2410
Rejestr zmian
 

16-07-2013 00:00
Mienie Gminy na dzień 20 lutego 2013 roku

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DOBIEGNIEW ZA 2012 ROK
sporządzona na dzień 20 lutego 2013 roku stan_mienia_gminy_za_2012.pdf      Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dobiegniew za 2012 rokautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 16-07-2013 13:05 przez
czytany: 4577
Rejestr zmian
 

Mienie Gminy na dzień 15.10.2006 r.
INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
sporządzona na dzień 15.10.2006 roku

Mienie stanowiące własność Skarbu Państwa stało się z mocy ustawy z dnia8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) własnością samorządu terytorialnego. Gmina nabyła mienie z wyłączeniem majątku przedsiębiorstw państwowych  i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze ogólnokrajowym lub wojewódzkim oraz nieruchomości wchodzące w skład Państwowego Funduszu Ziemi.

Wartość przyjętych gruntów została określona przez członków komisji inwentaryzacyjnej i w chwili obecnej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie
Stan na 31.12.2005 r.
Stan na 15.10.2006 r.
 
Powierzchnia
w m2
Wartość
w tyś. zł.
Powierzchnia
w m2
Wartość
w tyś. zł.

Nieruchomości gruntowe
(grunty)

 419 0000

 16.341,-

 420 1258

 14.930,-
Grunty stanowiące własność komunalną Gminy:
L.p.
Wyszczególnienie
Powierzchnia
ha
Wartość gruntu  
w tys. zł
 1.
Drogi
188
-
 2.
Parki i tereny zielone
25
1.150,-
 3.
Cmentarze komunalne
4
280,-
 4.
Tereny nie zabudowane rekreacyjne
13
2.500,-
 5.
Tereny nie zabudowane
41
3.500,-
 6.
Tereny pod zabudową
125
5.500,-
 7.
Grunty użytkowników wieczystych
24
2.000,-
Wartość budynków i budowli została określona na podstawie danych uzyskanych 
od ich zarządców bądź użytkowników i przedstawia się następująco:
 
1)     Dane dotyczące praw własnościowych będących w bezpośrednim
administrowaniu Urzędu Miasta i Gminy:
L.p.
Wyszczególnienie
Wartość w zł. na dzień   15.10.2006 r.
  1.
Budynki gospodarcze
2.880.000,-
2.
Budynki administracyjne
73.491,-
3.
Sale wiejskie
136.266,-
  4.
Budynek Muzeum
17.000,-
5.
Przystanki
30.554,-
6.
Budynki OSP
3.969,-

 

7.
Drogi, chodniki, ulice, rampy, parkingi
1.413.123,-
8.
Sieć energetyczna
216.567,-
9.
Kanalizacja burzowa
189,-
10.
Pomost w Dobiegniewie
250.648,-
11.
Kotły  wodne
4.629,-
12.
Komputery
33.482,-
13.
Środki transportu
32.674,-
14.
Wyposażenie OSP
14.617,-
15.
Urządzenia biurowe
52.097,-

2)     Mienie komunalne administrowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Dobiegniewie:
 
L.p.
Wyszczególnienie
Wartość w zł.  
na dzień 15.10.2006 r.
1.
Budynki gospodarcze
7.161,-
2.
Mienie ciepłownicze
410.993,-
3.
Oczyszczalnia ścieków: Radęcin, Osiek, Dobiegniew, 
Mierzęcin
2.136.676,-
4.
Kanalizacja na terenie gminy
4.800.159,-
5.
Wodociąg  Dobiegniew  i Stacja Uzd.Wody.
828.963,-
6.
Wodociągi na terenie Gminy
1.719.162,-
  7.
Wysypisko
88.013,-
8.
Cmentarze (Dobiegniew-Mierzęcin-Radęcin)
10.000,-
  9.
Udział Gminy w PUK Sp. z o.o.
100%
 3)     Budynki i budowle użytkowane przez klubu sportowe:
 
L.p.
Wyszczególnienie
Wartość w zł.  na dzień 
15.10.2006 r.
1.
Budynki KS „Błękitni”w Dobiegniewie
1.026.000,-
2.
Obiekt KS „Arka” w Mierzęcinie
16.815,-
3.
Obiekt KS „Zorza „ w Rolewicach
-
 4)     Mienie komunalne jednostek i zakładów budżetowych:
a)     Miejsko – Gminny Zespół Oświaty:
L.p.
Wyszczególnienie
Wartość w zł. na dzień 
15.10.2006 r.
1.
Budynki szkolne
4.199.951,-
2. 
Budowle i urządzenia
313.622,-
3.
Urządzenia biurowe
38.658,-
4.
Komputery
41.078,-
5.
Środki transportu
628.489,-
  b)     Zespół Szkół ul. Poznańska
 
L.p.
Wyszczególnienie
Wartość w zł. na dzień
15.10.2006 r.
1.
Budynek szkoły
1.363.749,-


c)  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:
 
L.p.
Wyszczególnienie
Wartość w zł. na dzień 
15.10.2006 r.
1.
Budynki mieszkalne
4.863.392,-
2. 
Budynek ZGM w Dobiegniewie
161.082,-
3.
Budynki gospodarcze (garaże, komórki)
654.166,-
4.
Budowle i urządzenia (kotły, piece CO)
261.437,-
5.
Specjalistyczne maszyny, aparaty
3.289,-
6.
Środki transportu
73.841,-
7.
Urządzenia biurowe
7.469,-
8.
komputery
15.098,-

 5) Prowadzona przez Gminę Dobiegniew polityka zbywania nieruchomości stanowiących zasób mienia komunalnego odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, przy szczególnym uwzględnieniu interesu gminy i jej mieszkańców. Burmistrz Miasta i Gminy gospodarując mieniem komunalnym pozyskuje dochody z  tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych. Przedstawiają
się  w sposób następujący: 

L.p.
Wyszczególnienie
Dochód za 9 m-cy 
2006 roku w zł.
1.
Dochody z dzierżawy gruntów oraz najmu budynków, 
lokali mieszkalnych  i użytkowych
52.160,85
2.
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w tym 
spłata rat w tym działki nad jez.Osiek
431.881,76
331.740,-
3.
Dochody z pierwszych opłat i opłat rocznych z tytułu 
użytkowania wieczystego gruntów
3.316,50
4.
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności
3.018,12

Przedstawiony powyżej dochód, uzyskany w roku bieżącym został osiągnięty w 100% między innymi poprzez:
a)     sprzedaż lokali mieszkalnych –  7 sztuk
b)     sprzedaż nieruchomości zabudowanych – 1 sztuka
c)      sprzedaż działek budowlanych i innych –22  sztuk
        (w Dobiegniewie - 3, w Mierzęcinie -  5, w Osieku nad jez.Osiek – 14 )
d)     dzierżawę gruntów pod kioskami handlowymi
e)     dzierżawę gruntów pod garażami
 
 


czytany: 11084
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd  
virtualnetia | tworzenie stron www