Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XXIX z dnia 30 marca 2017 roku

Data publikacji: 20-06-2017 00:00
 

 uchwala_XXIX_162_17.pdf   strzałka   w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie nr XXVIII/157/17 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Dobiegniewie

 uchwala_XXiX_163_17.pdf   strzałka   zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Dobiegniew

 uchwala_XXIX_164_17.pdf   strzałka   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew

 uchwala_XXIX_165_17.pdf   strzałka   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew

 uchwala_XXIX_166_17.pdf   strzałka   w sprawie nabycia nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa

 uchwala_XXIX_167_17.pdf   strzałka   w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 uchwala_XXIX_168_17.pdf   strzałka   w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 uchwala_XXIX_169_17.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobiegniew w 2017 roku

 uchwala_XXIX_170_17.pdf   strzałka   w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobiegniew

 uchwala_XXIX_171_17.pdf   strzałka   w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 uchwala_XXIX_172_17.pdf   strzałka   w sprawie wyznaczenia przedstawiciela reprezentującego Gminę Dobiegniew w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin SGO5 z siedzibą w Starym Kurowie

 uchwala_XXIX_173_17.pdf   strzałka   w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

 uchwala_XXIX_174_17.pdf   strzałka   w sprawie wyrażenia woli włączenia Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie w struktury organizacyjne Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

 uchwala_XXIX_175_17.pdf   strzałka   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2024, podjętej uchwałą nr XXVI/146/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 grudnia 2016r.

 uchwala_XXIX_176_17.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

 uchwala_XXIX_177_17.pdf   strzałka   w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie

opublikował:
czytany: 1016

Rejestr zmian