Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Data publikacji: 15-11-2011 00:00

BURMISTRZ DOBIEGNIEWA
ogłasza II ( I w dniu 14.11.2011 r.)
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych
położonych w Dobiegniewie przy ulicy Przemysłowej
stanowiących własność Gminy Dobiegniew

Lp
  Numer  działkiPowierzchnia łącznaNumer kwCena wywoławcza do pierwszego przetargu (netto)    WysokośćWadium    Postąpienie  
 5.  2/121  0.3447 ha 19445     68.000,00   10.000,00   1.000,00
 6  2/122  0.2844 ha 19445     57.800,00   10.000,00   1.000,00
 7.  2/123  3.2413 ha                       19445   820.000,00 100.000,00 10.000,00

Sposób zagospodarowania nieruchomości:
określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dobiegniewskiej Strefy Gospodarczej w Dobiegniewie zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej nr XX/129/2208 z dnia 15 maja 2008 roku i wyznacza funkcję pod zabudowę dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy mieszkalnej.

Przetarg dla działek wg liczby porządkowej odbędzie się w dniu 14 grudnia 2011 r. o godz. 900 w sali numer 5, (parter) Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ul. Dembowskiego nr 2. w przetargu mogą uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w kwocie jw. na konto tut. Urzędu numer 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp. najpóźniej trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu. Zagraniczne osoby fizyczne i prawne są zobowiązane uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu,a nie uzyskania zezwolenia w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.). Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z 2004 roku ze zm.).

 Wpłacone wadium przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po przetargu. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi ponosi nabywca nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem  www.dobiegniew.pl (BIP – ogloszenia).

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer 28 Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie tel. 95 7611001, 7611020 wew. 116. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

                                                                                                     BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                                                                                            mgr Leszek Waloch

opublikował:
ostatnie zmiany: 15-11-2011 08:53 przez
czytany: 47357

Rejestr zmian

Zobacz Również: