Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Mickiewicza

Data publikacji: 23-09-2013 00:00

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA TRZECI PRZETARG

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym DOBIEGNIEW  przy ulicy Mickiewicza (w kierunku na Urszulankę ) stanowiących własność gminy Dobiegniew.

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu III ( I w dniu 28.01.2013 r. II w dniu 8.04.2013 r.) przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Lp.
Numer działki
Pow.  ha
Rodzaj zbycia
Wartość
     zł
Vadium
Postąpienie
1.
 340
2,3340

własność

222.500,00
 25.000,00
  2.500,00
2.
 342
1,2289

własność

117.200,00
 15.000,00
  1.500,00
3.
 345/4
0,6733

własność

  64.200,00
 10.000,00
  1.000,00
4.
 350
0,7114

własność

  67.800,00
 10.000,00
  1.000,00
5.
 351
0,8492

własność

  81.000,00
 10.000,00
  1.000,00
6.
 352
1,4902

własność

142.100,00
 15.000,00
  1.500,00
7.
 353
0,5237

własność

  49.900,00
   5.000,00
     500,00

Dla działek objętych przetargiem brak jest aktualnego planu zagospodarowania  przestrzennego.

Przetarg dla  działek  według liczby porządkowej w tabeli odbędzie się w dniu 31 października 2013 r.  o godzinie  1200 sala numer 5 (parter), Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przedmiotowe nieruchomości  są wolne od obciążeń  i nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp. najpóźniej do dnia 26.10.2013 r. Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Przez działki o nr ewid. 350,351,352,353 przebiega napowietrzna linia energetyczna, do której ustalony w przetargu nabywca udostępni dostęp dla służb energetycznych.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem 
www.bip.dobiegniew.
Obecnie działki są zagospodarowane rolniczo, faktyczne wejście na działki nastąpi  po zbiorach zbóż.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7611001, 7611020  wew. 116.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

BURMISTRZ DOBIEGNIEWA
                                                                                  mgr Leszek Waloch
 


Wywieszono dn. 19.09.2013 r.

opublikował:
czytany: 36347

Rejestr zmian

Zobacz Również: