Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XLVIII z dnia 28 października 2010 roku

Data publikacji: 21-03-2011 00:00
 

 uchwala_XLVIII_336_2010.pdf   strzałka   w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalnosci statutowej tych org.

 uchwala_XLVIII_337_2010.pdf   strzałka   w sprawie zgody na włączenie nieruchomości w granicę Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Stredy Ekonomicznej

 uchwala_XLVIII_338_2010.pdf   strzałka   uchylająca uchwałę w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dobiegniewie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych

 uchwala_XLVIII_339_2010.pdf   strzałka   w sprawie rozstrzygnięcia skargi

 uchwala_XLVIII_340_2010.pdf   strzałka   w sprawie upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Dobiegniewie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

 uchwala_XLVIII_341_2010.pdf   strzałka   w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc, oraz wskazania organu lub osó

 uchwala_XLVIII_342_2010.pdf   strzałka   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Dobiegniewie ulica Konopnickiej 9B

 uchwala_XLVIII_343_2010.pdf   strzałka   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

 uchwala_XLVIII_344_2010.pdf   strzałka   w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobiegniew

 uchwala_XLVIII_345_2010.pdf   strzałka   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

opublikował:
czytany: 1813

Rejestr zmian