Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Dobiegniew : Zamówienia publiczne
Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.dobiegniew.pl/:Zamówienia publiczne


 wszystkie frazy
szukaj w:
 opisach,
 archiwum


Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Urząd Miejski
Zarządzenia Burmistrza
Statut gminy
Oświadczenia majątkowe
Oferty pracy
Oferta inwestycyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Rejestr jednostek pomocniczych gminy
Gospodarka nieruchomościami
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
- Plan postępowan o udzielenie zamówien
Majątek gminy
Budżet
Podatki
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Dobiegniewska strefa przemysłowa
Wybory
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Planowanie Przestrzenne
Druki do pobrania
Konsultacje społeczne
Rejestr zbiorów osobowych
Dzialalność lobbingowa
Wizyt:
1547722


18-08-2017 00:00
Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Podlesiec, Gmina Dobiegniew, przebiegającej przez teren Leśnictwa Mierzęcin"
Ogłoszenie nr 573604-N-2017 z dnia 2017-08-18 r.

Gmina Dobiegniew: Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Podlesiec, Gmina Dobiegniew, przebiegającej przez teren Leśnictwa Mierzęcin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków UE - Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew, krajowy numer identyfikacyjny 52874100000,
ul. Dembowskiego  2 , 66-520   Dobiegniew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 611 001,
e-mail inwestycje@dobiegniew.pl,  faks 957 611 041.
Adres strony internetowej (URL): www.dobiegniew.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I. 3) KOMUNIKACJA:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobiegniew.pl  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak - w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Dobiegniewie, 66-520 Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, pokój nr 15 (sekretariat)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Podlesiec, Gmina Dobiegniew, przebiegającej przez teren Leśnictwa Mierzęcin
Numer referencyjny: RKG.GA.271.07.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
II. 2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II. 3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II. 4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach planowanej inwestycji zrealizowany zostanie następujący zakres prac budowlanych: roboty budowlane prowadzone będą na terenie działki nr 102, obręb ewidencyjny Podlesiec, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie. Zakres zadania obejmuje przebudowę nawierzchni drogi gminnej na odcinku 523,27 m, w szczególności: - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 2.777,27 m2; - wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego – 2.630,69 m2; - wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego – 2.419,20 m2; - wykonanie nawierzchni poboczy z mieszanki gruntowej – 85,25 m2.
II. 5) Główny kod CPV: 45000000-7
II. 6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
II. 7) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data zakończenia: 2017-10-31

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. 1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III. 1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
III. 1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł.
III. 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: a) roboty budowlane* wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. *Przez robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie jednego zadania odpowiadającego swym zakresem i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (wykonanie nawierzchni utwardzonych min. 1.500 m2). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.: Kierownika budowy – robót drogowych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg (w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi wykazać dowolny z Wykonawców. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
III. 2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III. 2.1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie
III. 3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
III. 4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III. 4.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – potwierdzającą spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.2. (jeżeli z treści polisy lub innego dokumentu nie wynika, że jest ona/on opłacona/opłacony, należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jej/jego opłacenia). 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – potwierdzający spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.3. (załącznik nr 4 do SIWZ).
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. 1) OPIS
IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV. 1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV. 1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV. 1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV. 1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
IV. 1.6) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: Nie
IV. 1.7) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV. 2.1) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji20,00
Doświadczenie osób20,00

IV. 2.2) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV. 3) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV. 4.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-05, godzina: 10:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
> Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV. 4.2) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).        

                                                                                                                   BURMISTRZ

                                                                                                                 mgr Leszek Waloch SIWZPodlesiec.doc      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 ZalacznikNr7ProjektTechniczny.zip      Załącznik Nr 7 - Projekt Techniczny

 ZalacznikNr9Przedmiar.pdf      Załącznik Nr 9 - Przedmiarautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 18-08-2017 12:42 przez
czytany: 108
Rejestr zmian
 

14-08-2017 00:00
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego - Wykonanie dokumentacji technicznej objętej projektem rewitalizacyjnym.
               


 Zawiadomienieouniewaznieniupostepowania.pdf      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego - Wykonanie dokumentacji technicznej objętej projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć".autor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 14-08-2017 14:00 przez
czytany: 215
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd  
virtualnetia | tworzenie stron www