Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6720.1.2021.AK.2 z dn. 23.02.2021r.

Data publikacji: 23-02-2021 00:00

OGŁOSZENIE
 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Dobiegniewie Uchwały Nr XXVIII/177/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

Uchwała o przystąpieniu dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie oraz na stronie internetowej: https://bip.dobiegniew.pl/ (zakładka: Uchwały Rady Miejskiej).

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany ww. Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy wnosić w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@dobiegniew.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 17 marca 2021 r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Dobiegniewa. RKG672012021AK2.pdf   strzałka   Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6720.1.2021.AK.2 z dn. 23.02.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 23-02-2021 14:27 przez
czytany: 605
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6722.1.2021.AK.2 z dn. 23.02.2021r.

Data publikacji: 23-02-2021 00:00

OGŁOSZENIE
 

o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin

wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247).

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Dobiegniewie Uchwały Nr XXVII/167/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

Uchwała o przystąpieniu dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie: http://bip.dobiegniew.pl (zakładka: Uchwały Rady Miejskiej).

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy wnosić w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@dobiegniew.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 17 marca 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Dobiegniewa. RKG672212021AK2.pdf   strzałka   Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6722.1.2021.AK.2 z dn. 23.02.2021r.

opublikował:
czytany: 583
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6733.1.6.2020.AK.11 z dn. 15.02.2021r.

Data publikacji: 15-02-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia o wydaniu w dniu 15.02.2021 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielni sieciowej 110kV Podlesiec wraz z przyłączami 110kV, pełniącej funkcje przesyłu, dystrybucji energii elektrycznej z lokalizacją na części działki nr 234 w obrębie ewidencyjnym 0014 Mierzęcin, gm. Dobiegniew. RKG6733162020AK11.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6733.1.6.2020.AK.11 z dn. 15.02.2021r.

opublikował:
czytany: 655
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak:RKG.6733.1.5.2020.AK.12 z dnia 25.01.2021 r.

Data publikacji: 29-01-2021 00:00

zawiadamiam o wydaniu w dniu 25.01.2021 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 110 kV wraz z niezbędną infrastrukturą dla zasilania PT Podlesiec z lokalizacją na działkach nr 98/6 i 10/25 w obrębie ewidencyjnym 0022 Podlesiec i nr 234 w obrębie ewidencyjnym 0014 Mierzęcin, gm. Dobiegniew. Obwieszczenie6733152020AK12.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak:RKG.6733.1.5.2020.AK.12 z dnia 25.01.2021 r.

opublikował:
czytany: 741
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak:RKG.6733.1.6.2020.AK.12 z dnia 29.01.2021 r.

Data publikacji: 29-01-2021 00:00

Stosownie do treści art. 10 § 1 ww. ustawy informuje się o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielni sieciowej 110kV Podlesiec wraz z przyłączami 110kV, pełniącej funkcje przesyłu, dystrybucji energii elektrycznej z lokalizacją na części działki nr 234 w obrębie ewid. 0014 Mierzęcin, gm. Dobiegniew. Obwieszczenie6733162020AK12.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak:RKG.6733.1.6.2020.AK.12 z dnia 29.01.2021 r.

opublikował:
czytany: 739
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.5.2020.AK.12 z dnia 11.01.2021r.

Data publikacji: 13-01-2021 00:00
Stosownie do treści art. 10 § 1 ww. ustawy informuje się o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w sprawie


 ObwieszczenieRKG6733152020AK12.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.5.2020.AK.12 z dnia 11.01.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 14-01-2021 09:29 przez
czytany: 823
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.6.2020.AK.3 z dnia 04.01.2021r.

Data publikacji: 07-01-2021 00:00
Zawiadamiam, iż w dniu 04.01.2021r. na wniosek złożony przez inwestora, tj. Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie rozdzielni sieciowej 110kV Podlesiec wraz z przyłączami 110kV, pełniącej funkcje przesyłu, dystrybucji energii elektrycznej z lokalizacją na części działki nr 234 w obrębie ewid. 0014 Mierzęcin, gm. Dobiegniew.


 Obwieszczenie67336.jpg   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.6.2020.AK.3 z dnia 04.01.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 14-01-2021 09:29 przez
czytany: 830
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.5.2020.AK.3 z dn. 10.11.2020r.

Data publikacji: 12-11-2020 00:00
zawiadamiam.iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 110 kV wraz z niezbędną infrastrukturą dla zasilania PT Podlesiec, na działkach nr ewid. 98/6, 10/25 obręb 0022 Podlesiec, dz. nr ewid. 234 obręb 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew.


 Obwieszczenie67335.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.5.2020.AK.3 z dn. 10.11.2020 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 12-11-2020 15:15 przez
czytany: 1008
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6722.4.4.2019.AK z dn. 04.11.2020r.

Data publikacji: 04-11-2020 00:00

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dobiegniewie Uchwały Nr XXIX/164/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany ww. Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

  Studium.pdf   strzałka   Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6722.4.4.2019.AK z dn. 04.11.2020r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 04-11-2020 09:29 przez
czytany: 1046
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.3.2020. AK.13 z dnia 12.10.2020r.

Data publikacji: 12-10-2020 00:00
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 07.10.2020 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4kV wraz z posadowieniem pięciu słupów oświetlenia parkowego w miejscowości Dobiegniew na działkach nr 204/2 i 205 w obrębie ewidencyjnym 0013 Dobiegniew, gm. Dobiegniew.


 Obwieszczenie1.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.3.2020. AK.13 z dnia 12.10.2020r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 14-01-2021 09:30 przez
czytany: 880
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.4.2020.AK.2 z dnia 05.10.2020 r.

Data publikacji: 06-10-2020 00:00

zawiadomienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 494/3, 490, 23/30 obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew obwieszczenie_RKG6733142020AK2.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 06-10-2020 10:57 przez
czytany: 1152
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.3.2020.MA.12 z dnia 14.09.2020 r.

Data publikacji: 14-09-2020 00:00
zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z posadowieniem pięciu słupów oświetlenia parkowego na terenie działek nr ewid. 204/2 i 205, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie, gmina Dobiegniew 

 obwieszczenie_RKG6733132020MA12.pdf

autor:
czytany: 1278
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.33.2020.JRaj z dnia 06.08.2020 r.

Data publikacji: 12-08-2020 00:00

zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podstacji trakcyjnej 110 kV PT Podlesiec na działce nr ewid. 129/3, obręb ewid. 0022 Podlesiec, gmina Dobiegniew, w obszarze terenu zamkniętego obwieszczenie_IBI746332020JRaj.pdf

autor:
czytany: 1372
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.2.2020.MA.17 z dnia 11.08.2020 r.

Data publikacji: 11-08-2020 00:00

zawiadomienie o wydaniu w dniu 11.08.2020 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu bariery kierującej migrujące organizmy rzeczne do przepławki na części działki nr ewid. 675, obręb ewid. 0004 Stare Osieczno, gmina Dobiegniew, oraz części działki nr ewid. 17/3, obręb ewid. 0002 Głusko, gmina Dobiegniew. obwieszczenie_RKG6330122020MA17.pdf

autor:
czytany: 1365
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.2.2020.MA.16 z dnia 20.07.2020 r.

Data publikacji: 21-07-2020 00:00
zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu bariery kierującej migrujące organizmy rzeczne do przepławki na części działki
nr ewid. 675, obręb ewid. 0004 Stare Osieczno, gmina Dobiegniew, oraz części działki nr ewid. 17/3, obręb ewid. 0002 Głusko, gmina Dobiegniew


 RKG6733122020MA16.pdf

autor:
czytany: 1458
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.3.2020.MA.2 z dnia 20.07.2020 r.

Data publikacji: 21-07-2020 00:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z posadowieniem pięciu słupów oświetlenia parkowego na terenie działek nr ewid. 204/2 i 205, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie, gmina Dobiegniew 

 obwieszczenie_RKG6733132020MA2.pdf

autor:
czytany: 1447
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.33.2020.JRaj z dnia 26.06.2020 r.

Data publikacji: 30-06-2020 00:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podstacji trakcyjnej 110 kV PT Podlesiec na działce nr ewid. 129/3, obręb ewid. 0022 Podlesiec, gmina Dobiegniew, w obszarze terenu zamkniętego


 IBI746332020JRaj.pdf

autor:
czytany: 1575
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.25.2020.PPrz z dnia 26.06.2020 r.

Data publikacji: 30-06-2020 00:00
zawiadomienie, że została wydania decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Lubuskiego nr 23/2015 z dnia 31.03.2015 r. znak: IB-I.746.17.2015.RTar dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001262 LUE B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, a w szczególności: budowie wolnostojącej wieży strunobetonowej do wysokości 42,0 m, instalacji anten sektorowych i urządzeń nadawczych, budowie kontenera na fundamencie żelbetowym, budowie ogrodzenia, utwardzenia terenu, budowie niezbędnej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej na działce nr ewid. 33 - obręb ewid. 0023 Sarbinowo, gmina Dobiegniew, w obszarze terenu zamkniętego


 IBI746252020PPrz.pdf

autor:
czytany: 1580
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.1.2020.MA z dnia 19.06.2020 r.

Data publikacji: 19-06-2020 00:00
zawiadomienie o wydaniu w dniu 19.06.2020 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „budowa wieży widokowo-edukacyjnej przy wybudowanej przepławce przy EW Kamienna na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego” na terenie części działki nr ewid. 17/3, obręb ewid. 0002 Głusko, gmina Dobiegniew


 RKG6733112020MA12.pdf

autor:
czytany: 1596
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.2.2020.MA.2 z dnia 04.06.2020 r.

Data publikacji: 04-06-2020 00:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu bariery kierującej migrujące organizmy rzeczne do przepławki na części działki nr ewid. 675, obręb ewid. 0004 Stare Osieczno, gmina Dobiegniew, oraz części działki nr ewid. 17/3, obręb ewid. 0002 Głusko, gmina Dobiegniew


 obwieszczenie_znak_RKG6733122020MA2.pdf

autor:
czytany: 1659
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.1.2020.MA z dnia 20.05.2020 r.

Data publikacji: 20-05-2020 00:00
zawiadomienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „budowa wieży widokowo-edukacyjnej przy wybudowanej przepławce przy EW Kamienna na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego” na terenie części działki nr ewid. 17/3, obręb ewid. 0002 Głusko, gmina Dobiegniew oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie


 obwieszczenie_znak_RKG6733112020MA10.pdf

autor:
czytany: 1749
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.1.2020.MA.2 z dnia 18.03.2020 r.

Data publikacji: 18-03-2020 00:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „budowa wieży widokowo-edukacyjnej przy wybudowanej przepławce przy EW Kamienna na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego” na terenie części działki nr ewid. 17/3, obręb ewid. 0002 Głusko, gmina Dobiegniew


 obwieszczenie_znak_RKG6733112020MA2_z_dnia_18032020_r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 18-03-2020 14:58 przez
czytany: 2018
Rejestr zmian

ogłoszenie - informacja o przyjęciu dokumentu - zmiana mpzp miasta Dobiegniew

Data publikacji: 03-03-2020 00:00
podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu dokumentuzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew (uchwała nr XVII/117/20 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 lutego 2020 r.) oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią


 ogloszenie_z_dnia_03032020_r.pdf

 podsumowanie_03032020_r.pdf

 uzasadnienie_03032020_r.pdf

autor:
czytany: 2125
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.26.2019.DD z dnia 27.12.2019 r.

Data publikacji: 31-12-2019 00:00

podanie do publicznej wiadomości, iż w dniu 27.12.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie świetlicy wiejskiej na terenie działki nr ewid. 56/3, obręb ewid. 0019 Ostrowiec, gmina Dobiegniew  obwieszczenie_znak_GPM67331262019DD_z_dnia_27122019_r.pdf

autor:
czytany: 2442
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6722.4.4.2019.MA z dnia 30.12.2019 r.

Data publikacji: 30-12-2019 00:00

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chrapów, Ługi i Derkacze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ogloszenie_z_dnia_30122019_r.pdf

 RODO.pdf

 uchwala_V3619_z_dnia_04032019_r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 31-12-2019 11:32 przez
czytany: 2437
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.26.2019.DD z dnia 02.12.2019 r.

Data publikacji: 05-12-2019 00:00
zawiadomienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie świetlicy wiejskiej na terenie działki nr ewid. 56/3, obręb ewid. 0019 Ostrowiec, gmina Dobiegniew oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań

 obwieszczenie_znak_GPM67331262019DD_z_dnia_02122019_r.pdf

autor:
czytany: 2580
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.1.2019.MA.14 z dnia 07.11.2019 r.

Data publikacji: 07-11-2019 00:00

zawiadomienie o wydaniu w dniu 07.11.2019 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie części działek nr ewid. 206/4 i 183/20, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew obwieszczenie_znak_RKG6733112019MA14_z_dnia_07112019_r.pdf

autor:
czytany: 2688
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.5.2019.MA.2 z dnia 28.10.2019 r.

Data publikacji: 29-10-2019 00:00

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63/125/160 PE RC w m. Dobiegniew – etap II na terenie działek nr ewid. 348, 120/1, 339, 85/2, 83, 81/1, 84/3, 85/1, 84/4, 99/1, 99/2, 98, 281, 129, 141/8, 140, 209/34, 208/2, 208/1, 280/23, 280/21, 280/24, 282/2, 282/1, 283, 282/3, 284, 446/1, 442/18, 451/1, 451/2, 452, 454/9, 454/10, 454/11, 454/4, 474, 473/29, 475/6, 488, 489, 289, 290/2, 286/5, 300, 301, 286/17, 298/52, 309/2, 269/2, 298/25, 298/50, 311/1, 270, 271/11, 256, 271/8, 271/1, 259, 271/3, 268, 262/6, 264/3, 274/2, 274/1, 275, 223, 276, 265, 266, 267/1, 267/2, 263, 224, 225, 226/4, 185, 181/3, 181/38, 181/37, 181/31, 181/33, 182, 181/20, 181/21, 181/18, 181/13, 181/24, 181/8, 181/25, 181/26, 181/27, 181/7, 181/35, 181/34, 209/5, 209/7, 209/9, 209/27, 184, 183/2, 183/1, 176, 177, 155/3, 285, 206/2, 206/1, 220/1, 219, 220/2, 286/18, 287/2, 221/2, 221/1, 210, 207/1, 222, 277, 286/19, 286/20, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew obwieszczenie_znak_RKG6733152019MA2.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 29-10-2019 12:59 przez
czytany: 2725
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.2.2019.MA.9 z dnia 22.10.2019 r.

Data publikacji: 22-10-2019 00:00

zawiadomienie, iż w dniu 22.10.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie części działki nr ewid. 63/1, obręb ewid. 0007 Derkacze, gmina Dobiegniew, oraz na terenie części działki nr ewid. 2, obręb ewid. 0008 Wołogoszcz, gmina Dobiegniew obwieszczenie_znak_RKG6733122019MA9_z_dnia_22102019_r.pdf

autor:
czytany: 2752
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.26.2019.DD z dnia 15.10.2019 r.

Data publikacji: 17-10-2019 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie świetlicy wiejskiej na terenie działki nr ewid. 56/3, obręb ewid. 0019 Ostrowiec, gmina Dobiegniew  obwieszczenie_znak_GPM67331262019DD_z_dnia_15102019_r.pdf

autor:
czytany: 2790
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.1.2019.MA.12 z dnia 16.10.2019 r.

Data publikacji: 16-10-2019 00:00

zawiadomienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie części działek nr ewid. 206/4 i 183/20, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew obwieszczenie_RKG6733112019MA12_z_dnia_16102019.pdf

autor:
czytany: 2796
Rejestr zmian

obwieszczenie znak: RKG.6733.1.2.2019.MA.7 z dnia 27.09.2019 r.

Data publikacji: 30-09-2019 00:00

zawiadomienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie części działki nr ewid. 63/1, obręb ewid. 0007 Derkacze, gmina Dobiegniew, oraz na terenie części działki nr ewid. 2, obręb ewid. 0008 Wołogoszcz, gmina Dobiegniew obwieszczenie_znak_RKG6733122019MA7.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 30-09-2019 16:30 przez
czytany: 2851
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.1.2019.MA.4 z dnia 27.08.2019 r.

Data publikacji: 27-08-2019 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie części działek nr ewid. 206/4 i 183/20, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew obwieszczenie_RKG6733112019MA4.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 28-08-2019 13:18 przez
czytany: 2961
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.2.2019.MA.2 z dnia 22.08.2019 r.

Data publikacji: 22-08-2019 00:00

zawiadomienie, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie części działki nr ewid. 63/1, obręb ewid. 0007 Derkacze, gmina Dobiegniew, oraz na terenie części działki nr ewid. 2, obręb ewid. 0008 Wołogoszcz, gmina Dobiegniew obwieszczenie_znak_RKG6733122019MA2.pdf

autor:
czytany: 2974
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.15.2019.DD z dnia 10.06.2019 r.

Data publikacji: 14-06-2019 00:00

podanie do publicznej wiadomości, że w dniu 10.06.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zagospodarowaniu terenu nabrzeża jeziora Wielgie w miejscowości Dobiegniew, na działkach nr ewid. 213, 206/3, obręb ewid. 0010 Osiek, oraz części działki nr ewid. 441/22, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew obwieszczenieznakGPM67331152019DD.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 14-06-2019 11:28 przez
czytany: 3738
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.15.2019.DD z dnia 17.05.2019 r.

Data publikacji: 20-05-2019 00:00

zawiadomienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ścieżki pieszej wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną nad północnym brzegiem Jeziora Wielgie w Dobiegniewie - etap I na działkach nr ewid. 213, 206/3, obręb ewid. 0010 Osiek, oraz części działki nr ewid. 441/22, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew obwieszczenieznakGPM67331152019DDzdnia17052019r.pdf

autor:
czytany: 4562
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Drezdenka znak: BU.6733.5.2019

Data publikacji: 13-05-2019 00:00

podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji Nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Dobiegniew dla inwestycji polegającej na budowie trybun na stadionie miejskim wraz z częściową rozbiórką na działce o nr ewid. 378/14 w obrębie geodezyjnym Dobiegniew, gmina Dobiegniew obwieszczenieznakBU673352019wydaniedecyzji.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 13-05-2019 09:30 przez
czytany: 4730
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Drezdenka znak: BU.6733.5.2019

Data publikacji: 26-04-2019 00:00

podanie do publicznej wiadomości informacji o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Dobiegniew dla inwestycji polegającej na budowie trybun na stadionie miejskim wraz z częściową rozbiórką na działce o nr ewid. 378/14 w obrębie geodezyjnym Dobiegniew, gmina Dobiegniew obwieszczenieznakBU673352019zakoCNczeniepost_opowania.pdf

autor:
czytany: 5538
Rejestr zmian

ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o uchwaleniu mpzp miasta Dobiegniew z dnia 19.04.2019 r.

Data publikacji: 19-04-2019 00:00

podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu dokumentu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią ogCEoszeniezdnia19042019r.pdf

autor:
czytany: 5928
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.15.2019.DD z dnia 09.04.2019 r.

Data publikacji: 11-04-2019 00:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ścieżki pieszej wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną nad północnym brzegiem Jeziora Wielgie w Dobiegniewie - etap I na działkach nr ewid. 213, 206/3, obręb ewid. 0010 Osiek, oraz części działki nr ewid. 441/22, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew

 obwieszczenieznakGPM67331152019DDzdnia09042019r.pdf

autor:
czytany: 5999
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Drezdenka znak: BU.6733.5.2019

Data publikacji: 22-03-2019 00:00

podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Dobiegniew dla inwestycji polegającej na budowie trybun na stadionie miejskim wraz z częściową rozbiórką na działce o nr ewid. 378/14 w obrębie geodezyjnym Dobiegniew, gmina Dobiegniew obwieszczenieznakBU673352019.pdf

autor:
czytany: 6053
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.32.2018.DD z dnia 20.02.2019 r.

Data publikacji: 21-02-2019 00:00

podanie do publicznej wiadomości, że w dniu 20.02.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia dojazdu do garaży przy ul. Jedności w Dobiegniewie na terenie działek nr ewid. 223, 269/2, 298/25, 298/52, 298/50, 311/1, 314/1, 270, obręb ewid. 0013 Dobiegniew obwieszczenieznakGPM67331322018DDzdnia20022019r.pdf

autor:
czytany: 6234
Rejestr zmian

ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15.02.2019 r.

Data publikacji: 15-02-2019 00:00
zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko


 ogCEoszniezdnia15022019r.pdf

autor:
czytany: 6283
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.4.2018.MA.17 z dnia 07.02.2019 r.

Data publikacji: 07-02-2019 00:00

zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki występującej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa w m. Dobiegniew ul. Partyzancka, 1-go Maja, Poznańska, Jeńców Obozu IIC, Krasickiego, Gorzowska na terenie działek nr ewid. 2/111, 17, 10, 7, 490, 473/26, 473/31, 473/29, 488, 454/4, 2/113, 2/6, obręb ewid. 0013 Dobiegniew obwieszczenieznakRKG6733142018MA17zdnia07022019r.pdf

autor:
czytany: 6289
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.4.2018.MA.15 z dnia 06.02.2019 r.

Data publikacji: 06-02-2019 00:00
zawiadomienie o wydaniu w dniu 06.02.2019 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa w m. Dobiegniew ul. Partyzancka, 1-go Maja, Poznańska, Jeńców Obozu IIC, Krasickiego, Gorzowska na terenie działek nr ewid. 2/111, 17, 10, 7, 490, 473/26, 473/31, 473/29, 488, 454/4, 2/113, 2/6, obręb ewid. 0013 Dobiegniew

 obieszczenieznakRLK6733142018MA15zdnia06022019r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 06-02-2019 15:34 przez
czytany: 6324
Rejestr zmian

ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6722.4.3.2019.MA z dnia 29.01.2019 r.

Data publikacji: 29-01-2019 00:00
zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miejska w Dobiegniewie Uchwały Nr XXXVII/210/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy turystyczno-sportowej Osiek-Dobiegniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 ogCEoszenieznakRKG6722432019MAzdnia29012019r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 29-01-2019 12:28 przez
czytany: 6352
Rejestr zmian

ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6722.4.2.2019.MA z dnia 29.01.2019 r.

Data publikacji: 29-01-2019 00:00

zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miejska w Dobiegniewie Uchwały Nr XXXVII/209/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru w miejscowości Urszulanka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ogCEoszenieznakRKG6722422019MAzdnia29012019r.pdf

autor:
czytany: 6352
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.32.2018.DD z dnia 28.01.2019 r.

Data publikacji: 29-01-2019 00:00

zawiadomienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia dojazdu do garaży przy ul. Jedności w Dobiegniewie na terenie działek nr ewid. 223, 269/2, 298/25, 298/52, 298/50, 311/1, 314/1, 270, obręb ewid. 0013 Dobiegniew i o możliwości wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie obwieszczenieznakGPM67331322018DDzdnia28012019r.pdf

autor:
czytany: 6341
Rejestr zmian

ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6722.4.1.2019.MA z dnia 25.01.2019 r.

Data publikacji: 28-01-2019 00:00
zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miejska w Dobiegniewie Uchwały Nr XXXVII/211/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 ogCEoszenieznakRKG6722412019MAzdnia25012019r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 29-01-2019 12:18 przez
czytany: 6343
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.4.2018.MA.13 z dnia 15.01.2019 r.

Data publikacji: 15-01-2019 00:00

zawiadomienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa w m. Dobiegniew ul. Partyzancka, 1-go Maja, Poznańska, Jeńców Obozu IIC, Krasickiego, Gorzowska na terenie działek nr ewid. 2/111, 17, 10, 7, 490, 473/26, 473/31, 473/29, 488, 454/4, 2/113, 2/6, obręb ewid. 0013 Dobiegniew oraz o  możliwości zapoznania się ze zgomadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie obwieszczenieznakRKG6733142018MA13zdnia15012019r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 23-01-2019 08:33 przez
czytany: 6402
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.28.2018.DD z dnia 21.12.2018 r.

Data publikacji: 31-12-2018 00:00

zawiadomienie o wydaniu w dniu 21.12.2018 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do podłączenia budynków nr 20, 21, 22 przy ul. Gdańskiej w Dobiegniewie wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 24/8, 24/6, 24/5, 21, 20, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew obwieszczenieznakGPM67331282018DDzdnia21122018r.pdf

autor:
czytany: 6484
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.32.2018.DD z dnia 11.12.2018 r.

Data publikacji: 13-12-2018 00:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia dojazdu do garaży przy ul. Jedności w Dobiegniewie na terenie działek nr ewid. 223, 269/2, 298/25, 298/52, 298/50, 311/1, 314/1, 270, obręb ewid. 0013 Dobiegniew

 obwieszczenieznakGPM67331322018DDzdnia11122018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 13-12-2018 07:56 przez
czytany: 6545
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.28.2018.DD z dnia 03.12.2018 r.

Data publikacji: 05-12-2018 00:00

zawiadomienie o uzgodnieniach projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do podłączenia budynków nr 20, 21, 22 przy ul. Gdańskiej w Dobiegniewie wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 24/8, 24/6, 24/5, 21, 20, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew obwieszczenieznakGPM67331282018DDzdnia03122018r.pdf

autor:
czytany: 6617
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.4.2018.MA.3 z dnia 04.12.2018 r.

Data publikacji: 04-12-2018 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa w m. Dobiegniew ul. Partyzancka, 1-go Maja, Poznańska, Jeńców Obozu IIC, Krasickiego, Gorzowska na terenie działek nr ewid. 2/111, 17, 10, 7, 490, 473/26, 473/31, 473/29, 488, 454/4, 2/113, 2/6, obręb ewid. 0013 Dobiegniew obwieszczenieznakRKG6733142018MA3zdnia04122018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 04-12-2018 15:26 przez
czytany: 6624
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.3.2018.MA.10 z dnia 21.11.2018 r.

Data publikacji: 21-11-2018 00:00

zawiadomienie o wydaniu w dniu 21.11.2018 r. decyzji nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie części działek nr ewid. 158 i 214, obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew obiewszczenieznakRKG6733132018MA10zdnia21112018r.pdf

autor:
czytany: 6690
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-1.747.12-10.2018.JR z dnia 09.11.2018 r.

Data publikacji: 15-11-2018 00:00

zawiadomienie o wydaniu w dniu 08.11.2018 r. decyzji nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" - część 3, odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", polegającej na przebudowie, rozbudowie i budowie obiektu budowlanego pn.: "Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Dobiegniew do stacji Szczecin Słonice tj. LOT E1" w zakresie od km 105,820 do km 128,680 obwieszczenieznakAP174712102018JRzdnia09112018r.pdf

autor:
czytany: 6734
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.3.2018.MA.8 z dnia 25.10.2018 r.

Data publikacji: 26-10-2018 00:00

zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie części działek nr ewid. 158 i 214, obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew obwieszczenie_znak_RKG6733132018MA8_z_dnia_25102018_r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 26-10-2018 11:13 przez
czytany: 6807
Rejestr zmian

obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy znak: BD.RUZ.421.50.3.2018.PC z dnia 16.10.2018 r.

Data publikacji: 26-10-2018 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku nr 141/EPI/P/P189/MSz/AK/2018 PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn.: "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Dobiegniew od 52+265 do km 105+820" w ramach projektu: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" obwieszczenie_znak_BDRUZ4215032018PC_z_dnia_16102018_r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 26-10-2018 12:10 przez
czytany: 6802
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.28.2018.DD z dnia 10.10.2018 r.

Data publikacji: 12-10-2018 00:00

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do przyłączenia budynków nr 20, 21, 22 przy ul. Gdańskiej w Dobiegniewie wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 24/8, 24/6, 24/5, 21, 20, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew obwieszczenieznakGPM67331282018DDzdnia10102018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 15-10-2018 07:52 przez
czytany: 6876
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.3.2018.MA.2 z dnia 25.09.2018 r.

Data publikacji: 25-09-2018 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie części działek nr ewid. 158 i 214, obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew obwieszczenieznakRKG6733132018MA2zdnia25092018r.pdf

autor:
czytany: 7011
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.4.1.2018.MA.4 z dnia 25.09.2018 r.

Data publikacji: 25-09-2018 00:00

zawiadomienie o wydaniu w dniu 25.09.2018 r. decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji nr 10/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RKG.6733.10.2015.ES z dnia 15.10.2015 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową i nadbudową budynków byłej szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na siedzibę Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie na działce nr 112/1 w m. Dobiegniew obwieszczenieznakRKG6733412018MA4zdnia25092018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 25-09-2018 15:36 przez
czytany: 6992
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-1.747.12-2.2018.JR z dnia 14.09.2018 r.

Data publikacji: 21-09-2018 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" - część 3, odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", polegającej na przebudowie, rozbudowie i budowie obiektu budowlanego pn.: "Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Dobiegniew do stacji Szczecin Słonice tj. LOT E1" w zakresie od km 105,820 do km 128,680 obwieszczenieznakAP17471222018JRzdnia14092018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 21-09-2018 13:41 przez
czytany: 7056
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 05.09.2018 r.

Data publikacji: 06-09-2018 00:00

podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu dokumentu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych w miejscowości Radęcin, gmina Dobiegniew (uchwała nr XXXVII/212/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2017 r.) oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią obwieszczeniezdnia05092018r.pdf

 podsumowanieart55ust3.pdf

 uzasadnienieart42pkt2.pdf

autor:
czytany: 7096
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.4.1.2018.MA.2 z dnia 06.09.2018 r.

Data publikacji: 06-09-2018 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji nr 10/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RKG.6733.10.2015.ES z dnia 15.10.2015 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową i nadbudową budynków byłej szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na siedzibę Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie na działce nr 112/1 w m. Dobiegniew obwieszczenieznakRKG6733412018MA2zdnia06092018r.pdf

autor:
czytany: 7114
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.1.2018.MA.15 z dnia 28.08.2018 r.

Data publikacji: 28-08-2018 00:00

zawiadomienie o wydaniu w dniu 28.08.2018 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka sieci wodociągowej wzdłuż mostu w Dobiegniewie (km 105+888 drogi krajowej nr 22) przy ul. Gdańskiej, na działkach nr ewid. 238/1, 238/9, 380, 393, 394/1, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew obwieszczenieznakRKG6733112018MA15zdnia28082018r.pdf

autor:
czytany: 7136
Rejestr zmian

obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

Data publikacji: 02-08-2018 00:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie znak: BD.RUZ.421.40.3.2018.PC z dnia 27.07.2018 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 obwieszczenieznakBDRUZ4214032018PCzdnia27072018r.pdf

autor:
czytany: 7284
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.1.2018.MA.3 z dnia 21.06.2018 r.

Data publikacji: 22-06-2018 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przełożeniu odcinka wodociągu umiejscowionego wzdłuż mostu w Dobiegniewie (km 105+888 drogi krajowej nr 22), na działkach nr ewid. 238/1, 238/9, 380, 238/1, 393, 394/1, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie przy ul. Gdańskiej obwieszczenieznakRKG6733112018MA3zdnia21062018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 22-06-2018 15:23 przez
czytany: 7309
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.747.8.2017.JRaj z dnia 22.03.2018 r.

Data publikacji: 28-03-2018 00:00

zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wronki-Dobiegniew od km 87+820 do km 105+820" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" polegającej na budowie i przebudowie linii kolejowej nr 351 (E59) od km 87+820 do km 105+820 obwieszczenieIBI74782017JRajzdnia22032018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 28-03-2018 15:09 przez
czytany: 7516
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.41.2017.DD z dnia 13.03.2018 r.

Data publikacji: 15-03-2018 00:00

podanie do publicznej wiadomości, że w dniu 13.03.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i rozbudowie obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ul. Gorzowskiej w Dobiegniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid.: 2/51, 2/56, 2/124, 2/33, 2/59, 2/14, 2/12, 2/6 obręb Dobiegniew w gminie Dobiegniew GPM67331412017DDzdnia13032018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 15-03-2018 14:59 przez
czytany: 7608
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7820.21.2017.AAnt z dnia 09.03.2018 r.

Data publikacji: 13-03-2018 00:00

zawiadomienie o wydaniu w dniu 09.03.2018 r. decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 112+164 do km 112+230 w miejscowości Wołogoszcz" obwieszczenieznakIBII7820212017AAnt.pdf

autor:
czytany: 7593
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.41.2017.DD z dnia 01.03.2018 r.

Data publikacji: 05-03-2018 00:00

Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i rozbudowie Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem działek o nr ewid. gruntu 2/51, 2/56, 2/124, 2/33, 2/59, 2/14, 2/12, 2/6 obr. Dobiegniew. obwieszczenieGPM67331412017DD.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 05-03-2018 14:57 przez
czytany: 7528
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.747.8.2017.JRaj z dnia 15.02.2018 r.

Data publikacji: 16-02-2018 00:00

wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wronki-Dobiegniew od km 87+820 do km 105+820" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" polegającej na budowie i przebudowie linii kolejowej nr 351 (E59) od km 87+820 do km 105+820 IBI74782017JRaj.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 16-02-2018 13:04 przez
czytany: 7599
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.41.2017.DD z dnia 15.01.2018 r.

Data publikacji: 18-01-2018 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i rozbudowie obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej w Dobiegniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem działek o nr ewid. gruntu 2/51, 2/56, 2/124, 2/33, 2/59, 2/14, 2/12, 2/6 obr. Dobiegniew GPM67331412017DD.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 18-01-2018 10:51 przez
czytany: 7680
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.5.2017.MA.10 z dnia 12.01.2018 r.

Data publikacji: 12-01-2018 00:00
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV, nn-0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
pod budownictwo mieszkaniowe na działkach nr ewid. 200, 201, 206/4 i 213, obręb ewid.
0010 Osiek, gmina Dobiegniew


 RKG673352017MA10.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 12-01-2018 14:52 przez
czytany: 7732
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak: GPM.6733.1.37.2017.DD z dnia 10.01.2018 r.

Data publikacji: 12-01-2018 00:00
podanie do publicznej wiadomości, iż w dniu 10.01.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na modernizacji - rozbudowie oczyszczalni ścieków wraz z główną przepompownią ścieków w Dobiegniewie na dz. nr ewid.: 408/5 i 315/1 obręb Dobiegniew w gminie Dobiegniew

 obwieszczenieGPM67331372017DD.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 12-01-2018 14:49 przez
czytany: 7716
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.5.2017.MA.3

Data publikacji: 01-12-2017 00:00
budowa sieci kablowej SN-15 kV na działkach nr ewid. 201, 213, 206/4 i 200, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew, wraz z wymianą słupa linii napowietrznej 15 kV na działce nr ewid. 206/4, obręb ewid. 0010 Osiek, posadowieniem słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr ewid. 200, obręb ewid. 0010 Osiek, budową sieci kablowej nn-0,4 kV na działce nr ewid. 200, obręb ewid. 0010 Osiek wraz ze złączem kablowym ZK i szafą kablową SK

 RKG673352017MA3.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 05-01-2018 10:05 przez
czytany: 7893
Rejestr zmian

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)

Data publikacji: 20-10-2017 00:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)
autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 05-01-2018 14:02 przez
czytany: 837
Rejestr zmian

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)

Data publikacji: 20-10-2017 00:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)
autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 05-01-2018 14:04 przez
czytany: 770
Rejestr zmian

obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play - Słowin

Data publikacji: 11-10-2017 00:00
obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play - Słowin
autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 05-01-2018 10:07 przez
czytany: 805
Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCI RADĘCIN, GMINA DOBIEGNIEW WRAZ Z UZASADNIENIEM I PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Data publikacji: 18-08-2017 00:00
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów turystycznych w miejscowości Radęcin, gmina Dobiegniew wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko
autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 12-12-2017 10:14 przez
czytany: 902
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Strzelcach Krajeńskich - dz. nr 54 i 55.

Data publikacji: 19-04-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Strzelcach Krajeńskich - dz. nr 54 i 55.

 obwieszczenie_2016_04_19_1.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 19-04-2016 13:15 przez
czytany: 9339
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Strzelcach Krajeńskich na działkach nr 275/2, 639 i 640.

Data publikacji: 19-04-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Strzelcach Krajeńskich na działkach nr 275/2, 639 i 640.

 obwieszczenie_2016_04_19_2.pdf

opublikował:
czytany: 9356
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data publikacji: 13-04-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 obwieszczenie_Burmistrza_Drezdenka.pdf

opublikował:
czytany: 9382
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o wystąpieniu do innych organów celem uzyskania uzgodnień w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data publikacji: 13-04-2016 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o wystąpieniu do innych organów celem uzyskania uzgodnień w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 obwieszczenie_2016_04_13.pdf

opublikował:
czytany: 9304
Rejestr zmian

Protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

Data publikacji: 15-03-2016 00:00
Protokół z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

 protokol_2016_03_14.jpg

opublikował:
czytany: 9444
Rejestr zmian

Wyłożenie do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data publikacji: 15-02-2016 00:00

Wyłożenie do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie.

Termin wyłożenia: od dnia 15 lutego 2016r. do dnia 15 marca 2016r. POS_mpzp_Wielgie_2016.pdf

 POS_rysunek_Wielgie_2016.jpg

 projekt_uchwaly_mpzp.pdf

 rysunek_mpzp_Wielgie_2016.jpg

 uzasadnienie_mpzp_Wielgie_2016.docx

opublikował:
czytany: 9595
Rejestr zmian

Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie nr XI/59/15 z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejsocwego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

Data publikacji: 04-11-2015 00:00
Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie nr XI/59/15 z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejsocwego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

 mpzp_2015_XI_59.pdf

 podsumowanie_2015_XI_59.pdf

 rysunek_2015_XI_59.jpg

 uzasadnienie_2015_XI_59.pdf

opublikował:
czytany: 9832
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2015r. o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

Data publikacji: 13-08-2015 00:00
Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2015r.

 ogloszenie_2015_08_13.pdf

 POS_dobiegniew_jez_wielgie_rys.jpg

 POS_dobiegniew_jez_wielgie_tekst.pdf

 uchwala_mpzp_dobiegniew_jez_wielgie_rys.jpg

 uchwala_mpzp_dobiegniew_jez_wielgie_tekst.pdf

opublikował:
czytany: 10273
Rejestr zmian

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew - wyłożenie do wglądu publicznego w dniach od 30 kwietnia 2015r. do dnia 29 maja 2015r.

Data publikacji: 30-04-2015 00:00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew - wyłożenie do wglądu publicznego w dniach od 30 kwietnia 2015r. do dnia 29 maja 2015r.

 Ekofizjografiarysunek.pdf

 Ekofizjografiatekst.pdf

 PONSrysunek.pdf

 PONStekst.pdf

 PPISopinia.pdf

 Projektmpzprysunek.pdf

 Projektmpzpuchwala.pdf

 PWISopinia.pdf

 RDOSopinia.pdf

 RDOS_uzgodnienie.pdf

opublikował:
czytany: 10638
Rejestr zmian

Protokół z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew dla przebiegu linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV

Data publikacji: 04-03-2015 00:00

Protokół z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi  

w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV

 protokol_03_03_2015.pdf

opublikował:
czytany: 10844
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew

Data publikacji: 16-02-2015 00:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV

 Obwieszczenie_mpzp_16_02_2015.pdf

 prognoza_mpzp_110kV.pdf

 rysuenk_10.pdf

 rysunek_01.pdf

 rysunek_02.pdf

 rysunek_03.pdf

 rysunek_04.pdf

 rysunek_05.pdf

 rysunek_06.pdf

 rysunek_07.pdf

 rysunek_08.pdf

 rysunek_09.pdf

 rysunek_11.pdf

 rysunek_12.pdf

 rysunek_13.pdf

 rysunek_14.pdf

 rysunek_15.pdf

 rysunek_16.pdf

 rysunek_17.pdf

 uchwala_mpzp_110kV.pdf

 wyrys_ze_studium.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 24-02-2015 14:05 przez
czytany: 10932
Rejestr zmian

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzeniu zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych w miesjcowości Radęcin, gmina Dobiegniew

Data publikacji: 14-01-2015 00:00
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzeniu zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych w miesjcowości Radęcin, gmina Dobiegniew

 ogloszenie_Radecin_mpzp.pdf

 uchwala_Rady_LIII_316_14.pdf

opublikował:
czytany: 11117
Rejestr zmian

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

Data publikacji: 14-01-2015 00:00
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

 ogloszenie_Dobiegniew_mpzp.pdf

 uchwala_Rady_LIII_317_14.pdf

opublikował:
czytany: 11082
Rejestr zmian

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Data publikacji: 10-06-2014 00:00
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 6.06.2014 r.

 zawiadomienie_.pdf   strzałka   Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

opublikował:
czytany: 11795
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30.04.2014r.

Data publikacji: 02-05-2014 00:00

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew. Obwieszczenie.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2014 r.

opublikował:
czytany: 11866
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28.04.2014r.

Data publikacji: 28-04-2014 00:00

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej. zal_1obwieszczenie.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 kwietnia 2014 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 28-04-2014 13:27 przez
czytany: 11847
Rejestr zmian

Obwieszczenie - z dnia 22.04.2014

Data publikacji: 24-04-2014 00:00

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego do zamierzenia inwestycyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego „Gazyfikacja Gminy Dobiegniew – Etap II”. zal1_Obwieszczenie.pdf   strzałka   Obwieszczenie o wszęciu postępowania administracyjnego - "Gazyfikacja Gminy Dobiegniew - Etap II"

opublikował:
czytany: 11916
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 08-04-2014 00:00

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew w obrębach Słowin, Wołogoszcz, Osiek , Grąsy, Dobiegniew, Mierzęcin, Chrapów, Podlesiec i Kępa Zagajna. obwieszczenie.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa

opublikował:
ostatnie zmiany: 08-04-2014 08:52 przez
czytany: 11945
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa - " Gazyfikacja Gminy Dobiegniew - II Etap"

Data publikacji: 08-04-2014 00:00

 Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa – „Gazyfikacja Gminy Dobiegniew – II ETAP” ZaCE1.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa

opublikował:
ostatnie zmiany: 08-04-2014 09:42 przez
czytany: 11968
Rejestr zmian