Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6720.1.2021.AK.2 z dn. 23.02.2021r.

Data publikacji: 23-02-2021 00:00

OGŁOSZENIE
 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Dobiegniewie Uchwały Nr XXVIII/177/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

Uchwała o przystąpieniu dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie oraz na stronie internetowej: https://bip.dobiegniew.pl/ (zakładka: Uchwały Rady Miejskiej).

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany ww. Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy wnosić w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@dobiegniew.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 17 marca 2021 r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Dobiegniewa. RKG672012021AK2.pdf   strzałka   Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6720.1.2021.AK.2 z dn. 23.02.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 23-02-2021 14:27 przez
czytany: 448

Rejestr zmian

Zobacz Również: