Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6722.1.2021.AK.2 z dn. 23.02.2021r.

Data publikacji: 23-02-2021 00:00

OGŁOSZENIE
 

o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin

wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247).

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Dobiegniewie Uchwały Nr XXVII/167/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

Uchwała o przystąpieniu dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie: http://bip.dobiegniew.pl (zakładka: Uchwały Rady Miejskiej).

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy wnosić w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@dobiegniew.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 17 marca 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Dobiegniewa. RKG672212021AK2.pdf   strzałka   Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6722.1.2021.AK.2 z dn. 23.02.2021r.

opublikował:
czytany: 433

Rejestr zmian

Zobacz Również: