Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16.11.2009 r.

Data publikacji: 16-11-2009 00:00

                                                                                        Dobiegniew, dnia  16 listopada 2009 r.

RSKG.ES. 7321/4-4/2009


                                                         OGŁOSZENIE BURMISTRZA

 

         w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko projektów planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.


         Na  podstawie  art.  39  w  związku  z  art.  54  ust.  2  ustawy  z  dnia 3  października  2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dobiegniewie w dniu 26 czerwca 2008r. uchwał:

Nr XXIII/140/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pojezierza Dobiegniewskiego obejmującego – teren działek o numerach ewidencyjnych: 202, 205/2, 201 (część), 193 (część), w obrębie Osiek i działkę nr 441/2 (część – jezioro Wielgie) w obrębie Dobiegniew,

Nr XXII/141/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 186/4 w obrębie Mierzęcin,

wraz z prognozami  oddziaływania na środowisko.

         Wnioski do ww. dokumentów można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2009r., w formie pisemnej do Burmistrza Dobiegniewa, adres: ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, ustnie do protokołu w Referacie Komunalno-Gospodarczym Urzędu Miejskiego pokój nr 28 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres  j.spiewak@dobiegniew.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, podmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


                                                                                        z up.Burmistrza Dobiegniewa
                                                                                           mgr inż.Tadeusz Bednarczuk
                                                                                                    z-ca Burmistrza

 

         

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:
1. Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie
2. Sołectwa Osiek
3. Solectwa Mierzęcin

Opublikowano:
1. strona
www.dobiegniew.pl - link: komunikaty
2. strona
www.bip.dobiegniew.pl - link: ogłoszenia
3. Gazeta Lubuska

opublikował:
ostatnie zmiany: 16-11-2009 09:23 przez
czytany: 68976

Rejestr zmian

Zobacz Również: