Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko

Data publikacji: 29-04-2010 00:00

RSKG.ES. 7321/5-6/2010                                                    Dobiegniew, dnia 29.04.2010r.            

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 i prognozy oddziaływania na środowisko

           Na podstawie   art. 17 pkt 10  ustawy   z dnia   27   marca    2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu   przestrzennym   (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 3, ust. 1, pkt 14, lit. d oraz art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Nr XXIII/141/2008 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2008r.

                                                           zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 186/4 w obrębie Mierzęcin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu.

          Miejsce i termin wyłożenia: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, pokój nr 28,  w dniach od 11 maja 2010r. do 31 maja 2010r.  
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 maja 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, w sali nr 5, o godz. 14:30.

          Zgodnie z art. 18, ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi.

          Uwagi należy składać do Burmistrza Dobiegniewa z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2010r.

                                                                                 z up. Burmistrza Dobiegniewa
                                                                                    mgr inż. Tadeusz Bednarczuk
                                                                                            z-ca Burmistrza


Wywieszono na tablicach ogłoszeń:
1.Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie
2.Solectwa Mierzęcin

Opublikowano:
1.strona
www.dobiegniew.pl - link: komunikaty
2.strona
www.bip.dobiegniew.pl - link: ogłoszenia

 

opublikował:
ostatnie zmiany: 29-04-2010 13:32 przez
czytany: 64973

Rejestr zmian

Zobacz Również: