Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko

Data publikacji: 23-07-2010 00:00

                                                                                             Dobiegniew, dnia  26 lipca 2010r.
RSKG.ES. 7321/4-7/2010


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko

      Na podstawie   art. 17 pkt 10  ustawy   z dnia   27   marca    2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu   przestrzennym   (Dz. U. Nr. 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 3, ust. 1, pkt 14, lit. d oraz art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz  uchwały Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2008r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pojezierza Dobiegniewskiego – Jezioro Wielgie obejmującego obszar działek nr: 202, 205/2, 201 (część), 193 (część), w obrębie Osiek i działkę nr 441/2 (część – Jezioro Wielgie), w obrębie Dobiegniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu, w dniach od 11 sierpnia do 31 sierpnia 2010r., w Urzędzie Miejskim  oraz na stronach internetowych Gminy www.dobiegniew.pl link: komunikaty, www.bip.dobiegniew.pl  link: ogłoszenia
        Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, w sali sesyjnej, o godz. 14:30.

        Zgodnie z art. 18, ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi.

        Uwagi należy składać do Burmistrza Dobiegniewa z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2010r.

                                                                                     z up. Burmistrza Dobiegniewa
                                                                                       mgr inż. Tadeusz Bednarczuk
                                                                                               z-ca Burmistrza z350.doc   strzałka   Projekt Uchwały

 z351.pdf   strzałka   Załącznik do projektu uchwały

 z354.pdf   strzałka   Prognoza oddziaływania na środowisko

opublikował:
ostatnie zmiany: 26-07-2010 12:53 przez
czytany: 2868

Rejestr zmian

Zobacz Również: