Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12.08.2010 r.

Data publikacji: 12-08-2010 00:00

                                                                                     Dobiegniew, dnia 12 sierpnia 2010r.
RSKG.ES. 7321/3-8/2010

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Dobiegniewa
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy
oddziaływania na środowisko

      Na podstawie   art. 17 pkt. 10  ustawy   z dnia   27   marca    2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu   przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 3, ust. 1, pkt 14, lit. d oraz art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz  uchwały Nr XXI/137/2008 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2008r. ze zmianą według uchwały Nr XXV/157/2008 z dnia 24 września 2008r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Turystyczno-Sportowej Osiek-Dobiegniew, obejmującej obszar w obrębie Osiek przylegający do granicy z miastem Dobiegniew wraz ze strzelnicą, położony na północ od stacji paliw i drogi krajowej nr 22, od południowego zachodu ograniczony gruntami w obrębie Ługi, od północnego zachodu drogą gminną (dz. nr 172), łącznie z tą drogą i terenami istniejącego kąpieliska, w obrębie Chomętowo i terenami przyległymi, od północy terenami Harcerskiego Ośrodka Żeglarskiego i linią rozgraniczenia drogi powiatowej Dobiegniew-Osiek z wyłączeniem terenów mieszkalnictwa i towarzyszących ogrodów osady Urszulanka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu, w dniach od 24 sierpnia  do 14 września 2010r., w Urzędzie Miejskim oraz na stronach internetowych Gminy www.dobiegniew.pl link: komunikaty, www.bip.dobiegniew.pl  link: ogłoszenia
       Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 września 2010r.  w siedzibie Urzędu Miejskim w Dobiegniewie, w sali sesyjnej,o godz. 14:30.
Zgodnie z art. 18, ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi.
      Uwagi należy składać do Burmistrza Dobiegniewa z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2010r.

                                                                        BURMISTRZ DOBIEGNIEWA


                                                                              mgr Leszek Waloch z361.pdf   strzałka   Projekt uchwały

 z366.pdf   strzałka   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Sportowo-Turystycznej Osiek (załącznik do uchwały)

 z399.pdf   strzałka   Prognoza Oddziaływania na Środowisko cz.1

 z400.pdf   strzałka   Prognoza Oddziaływania na Środowisko cz.2

 z401.pdf   strzałka   Prognoza Oddziaływania na Środowisko cz.3

 z402.pdf   strzałka   Prognoza Oddziaływania na Środowisko cz.4

 z403.pdf   strzałka   Prognoza Oddziaływania na Środowisko cz.5

opublikował:
czytany: 62644

Rejestr zmian

Zobacz Również: