Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Podsumowanie dotyczące przyjęcia dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy turystyczno-sportowej Osiek-Dobiegniew

Data publikacji: 12-10-2010 00:00
                                                                                Dobiegniew, dnia  11 października 2010r.
RSKG.ES. 7321/3-10/2010
 

PODSUMOWANIE
dotyczące przyjęcia dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Turystyczno – Sportowej Osiek-Dobiegniew  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

            Przedmiotowy plan miejscowy zwany dalej planem zatwierdzony został uchwałą Nr XLVII/327/2010 Rady Miejskiej z dnia 1 października 2010r. na podstawie uchwały Nr XXI/137/2008 z dnia 20 maja 2008r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego ze zmianą  wg uchwały Nr XXV/157/2008 z dnia 24 września 2008r.
            Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzono w  grudniu 2008r. Został przedłożony do uzgodnień w okresie od dnia 28.09.2009r. do dnia 30.10.2009r.

Teren opracowania planu znajduje się w obszarach ochrony przyrody, w tym:
- w obszarze Natura 2000: PLB 3200016 Lasy Puszczy Nad Drawą - specjalna ochrona ptaków,
- w obszarze chronionego Krajobrazu Puszcza Drawska (częściowo),

Sporządzając projekt planu nie uwzględniono rozwiązań alternatywnych w zakresie lokalizacji ponieważ takie nie występowały.
Projekt mpzp uwzględnia walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej, utrzymując w części terenów użytkowanie rolnicze jak również przepisy dotyczy ochrony przyrody. Zmiana przeznaczenia około 150 ha gruntów rolnych na tereny zieleni parkowej z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi zmniejszy presję na środowisko.
Ekstensywna zabudowa o ograniczonej wysokości, przyłączona do kanalizacji miejskiej, z dużym udziałem zieleni towarzyszącej z relatywnie niewielką ilością dróg o niewielkim ruchu, które będą wyposażone w kanalizację deszczową nie będzie stwarzać negatywnych skutków w zakresie ochrony wód i fizjonomii krajobrazu. W obszarze planu i w jego sąsiedztwie nie występują miejsca stałego przebywania i rozrodu zwierząt, a szczególnie ptaków objętych ochroną strefową. Strefa literalu i oczeretów jeziora Osiek jest uboga w związku z dokonanym podpiętrzeniem tego jeziora. Zmiany na linii brzegowej wg ustaleń planu konieczne dla realizacji kąpieliska i przystani wodnej są bardzo ograniczone i mierzone są tysięcznymi długości linii brzegowej jeziora. Planowane lądowisko dla helikopterów o obsłudze ograniczonej do pola golfowego odsunięte jest maksymalnie od jeziora Osiek i terenów zabudowy mieszkalnej i letniskowej.

            Ustalenia zawarte w prognozie zostały uwzględnione w projekcie.

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uzyskano opinie  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku oraz opinię i uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.  zgodnie z art. 25, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 54, ust. 3 ustawy o informacji o środowisku itd. Do projektu planu i prognozy wpłynęła w trakcie opiniowania i uzgodnienia zasadna uwaga, która została uwzględniona. Dotyczyła  zakazu zmian w stosunkach wodnych w obszarze chronionego krajobrazu. Wprowadzono również korekty redakcyjne dotyczące obiektów gospodarki wodnej, w tym obszarze.
W trakcie udostępniania do publicznego wglądu w dniach od 25 sierpnia 2010r.,  w trakcie dyskusji publicznej oraz w ustawowym terminie do 29 września 2010r. nie wpłynęły żadne uwagi 
i wnioski do projektu i prognozy.

W realizacji planu nie występują oddziaływania transgraniczne.

Przyjęte dokumenty nie zawierały propozycji dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu ponieważ taka potrzeba nie występuje.


                                                                                       z up. Burmistrza Dobiegniewa
                                                                                          mgr inż. Tadeusz Bednarczuk
                                                                                                   z-ca Burmistrza
opublikował:
czytany: 60937

Rejestr zmian

Zobacz Również: