Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości przy ul. Dembowskiego 2 w Dobiegniewie do zbycia w drodze rokowań

Data publikacji: 01-12-2010 00:00

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA
Zaprasza do udziału w rokowaniach po II przetargu

Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004  r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.Nr  207 poz. 2108  ze zmianami).
podaje się do publicznej wiadomości rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym ( pierwszy   dn. 11.10.2010 r. drugi dn. 26.11.2010 r.).

Przedmiotem rokowań są wymienione poniżej w tabeli lokale stanowiące własność Gminy Dobiegniew, które zgodnie  z opracowanym projektem budowlanym zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne  w Dobiegniewie przy ulicy Dembowskiego numer 2, zostaną dostosowane do zamieszkania:

 Lp.

Położenie nieruchomo-ści

Opis nieruchomości

       Udział            w części wspólnej

Cena wywoławcza do rokowań 

Zaliczka do rokowań

1

2

3

4

5

6

1.

 lokal nr 2/4
I piętro,

Lokal mieszkalny o pow. użytk. 58,52 m2, 2 piwnice o pow.4,07m2, 10,31  m2

 121/1000

 101.100,00

 10.000,00

2.

 lokal nr 2/5
I piętro

Lokal mieszkalny o pow. użytk.65,61 m2 , piwnica o pow.  10,02 m2

 127/1000

 111.800,00

 10.000,00

3.

 lokal nr 2/6
I piętro

Lokal mieszkalny o pow. użytk .38,88 m piwnica   o pow. 8,16 m2

 78/1000

 67.200,00

 6.000,00

4.

 lokal nr 2/7
II piętro

Lokal mieszkalny o pow. użytk. 38,75 m2, piwnica o pow.  11,48 m2

 84/1000

 62.500,00

 6.000,00

5.

 lokal nr 2/8
II pietro

Lokal mieszkalny o pow. użytk.49,68 m2 piwnica  o pow. 14,47 m2,

 107/1000

 77.900,00

 7.000,00

6.

 lokal nr 2/9
II piętro

Lokal mieszkalny o pow. użytk.35,32 m2 piwnica   o pow. 11,49 m2 .

 78/1000

 57.500,00

 5.000,00


Nieruchomości lokalowe nie są obciążone   prawami osób trzecich, długami i innymi należnościami bądź ograniczeniami w rozporządzeniu. Cena ustalona ze zbywcą w rokowaniach nie może być niższa niż   40%  wartości nieruchomości.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie  z napisem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowych 31 stycznia 2011 r.” najpóźniej  do  dnia  27 stycznia 2011 r. do godz. 15-tej w sekretariacie Urzędu Miejskiego Dobiegniew pokój nr 13.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki ustalonej w tabeli do dnia  27 stycznia 2011 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę firmy jeżeli jest to osoba prawna lub inny przedmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3.oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje  je bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię wpłaty zaliczki.

Rokowania dla lokali według liczby porządkowej odbędą się w dniu  31 stycznia 2011 r. o godz. 14:00 w Sali numer 5,  (parter) Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ul. Dembowskiego nr 2.
W rokowaniach mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  zaliczę w kwocie jw. na konto tut. Urzędu    numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.  do dnia 27.01.2011 r.  Zagraniczne osoby fizyczne i prawne są zobowiązane  uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych   pod rygorem utraty zaliczki  w przypadku wygrania rokowań, a nie uzyskania zezwolenia w rozumieniu  ustawy z dnia 24 marca 1920 roku  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – (Dz.U. z 2004 roku  nr 167, poz. 1758 ze. zm.).
Wpłacona zaliczka przez  oferenta, który został ustalony jako nabywca zaliczona będzie na poczet należności, pozostałym oferentom, pozostałym oferentom zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości lokalowej zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłaconą zaliczkę.
Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia rokowań.
Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Ogłoszenie o rokowaniach dostępne jest również w internecie pod adresem  www.dobiegniew.pl (BIP -ogłoszenia)
Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości w drodze rokowań można uzyskać  w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95  - 7611001, 7611020   wew. 116.
Zastrzega się prawo  do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Uwaga!  


                                                                                 BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                                                         mgr Leszek WalochWywieszono dnia 31.12.2010 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 31-12-2010 09:38 przez
czytany: 59454

Rejestr zmian

Zobacz Również: