Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dobiegniew, położonej w Radęcinie

Data publikacji: 05-01-2011 00:00

BURMISTRZ  DOBIEGNIEWA
ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż części nieruchomości
zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dobiegniew,
położonej w Radęcinie.
  

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości zabudowanej w udziale do 251/1000 części oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Dobiegniewa jako działka numer 200/3  i powierzchni 0,2008 ha, położona w Radęcinie nr 73, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW GW1K/00018576. 

Udział obejmuje powierzchnię 24,40 m2  w skład której  wchodzą pokój , kuchnia, sień.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości (plan stracił ważność 31.12.2003r.).
Cena wywoławcza nieruchomości  netto  wynosi 10.600,00 zł. Wadium–1.000,00 złotych.

Przetarg został ograniczony do osób, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości bezpośrednio przyległych.

Uczestnictwo w przetargu należy zgłosić pisemnie w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r. do godz. 11°° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ul. Dembowskiego 2 pokój nr 28 (II piętro).
Do zgłoszenia należy dołączyć odpis z księgi wieczystej wystawiony nie później niż na jeden miesiąc.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie w dniu 01 lutego 2011 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) zakwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu,
2) wpłacenie wadium w wysokości 1.500,00 złotych wnoszone w pieniądzu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie  Nr  77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj. w terminie do dnia 27 stycznia  2011 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty,
3) okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,
4) okazanie dowodu tożsamości,
5) w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
6) w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków- wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygniecie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają, bez oprocentowania,niezwłocznie.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy kupna-sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.


Przetarg   odbędzie  się  w  dniu  3 lutego 2011 r. o godz. 11°° w Sali  nr 5 Urzędu Miejskiego 
w Dobiegniewie (parter).

Przetarg   zostanie   przeprowadzony   zgodnie   z   przepisami   ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami).

Uczestnik może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane    z przeprowadzeniem przetargu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Dobiegniewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje   można uzyskać   w   Referacie Komunalno Gospodarczym Urzędu Miejskiego
w Dobiegniewie ul. Dembowskiego nr 2, pokój 28, telefon  95 7611001.

                                                                         

                                                                               BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                                                                       mgr Leszek Waloch


opublikował:
ostatnie zmiany: 05-01-2011 10:41 przez
czytany: 59010

Rejestr zmian

Zobacz Również: