Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w odrębie ewidencyjnym Radęcin nad jeziorem Radęcino, stanowiącej własność Gminy Dobiegniew

Data publikacji: 13-01-2011 00:00

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA
 OGŁASZA
I  PRZETARG  USTNY   NIEOGRANICZONY
 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Radęcin nad jeziorem Radęcino,  stanowiące własność gminy Dobiegniew.

Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr   207  poz.   2108  ze  zmianami)    podaje   się    do   publicznej     wiadomości     ogłoszenie o przeprowadzenie pierwszego przetargu na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:


Oznaczenie
nieruchomości
w katastrze

Powierzchnia
działki
 

Cena wywoławcza nieruchomości
netto

Wadium
złotych

Postąpienie

    135/26

  0.5355 ha

 160.000,-

10.000,-

2.000,-

    146/50

  0.5268 ha

 158.000,-

10.000,-

2.000,-


Przedmiotowe nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą kw. nr 19731 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelce Kraj. są wolne od obciążeń  i nie stanowią przedmiotu zobowiązań.
Uwaga! Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów wypoczynkowo turystycznych nad jeziorem Radęcino nieruchomości przeznaczone są pod przystań wodną z mieszkalnictwem pensjonatowym (UT, MP).
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2011 r. o godz. 12:30 w Sali numer 5, (parter) Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ul.Dembowskiego nr 2.
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto tut. Urzędu numer 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj. najpóźniej trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz.U. z 2004 r., nr 167, poz. 1758 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani  są przed zawarciem umowy notarialnej  uzyskać zgodę  Ministra  Spraw  Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.
Do  ceny  wylicytowanej  w  przetargu  zostanie  doliczony  podatek  VAT w wysokości 23% , zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku  od  towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z 2004 roku z późn. zm.).
Uczestnik przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem 
www.bip.dobiegniew.pl
Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel.(  95 )  7611001, 7611020  wew. 116.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.                                                                                   BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                                                        
mgr Leszek Waloch

Wywieszono dnia 10.01.2011 r. 

opublikował:
ostatnie zmiany: 18-01-2011 09:25 przez
czytany: 58475

Rejestr zmian

Zobacz Również: