Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew nad jeziorem Wielgie

Data publikacji: 13-01-2011 00:00

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA
OGŁASZA
I  PRZETARG   USTNY   NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomość niezabudowaną, położoną w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew nad jeziorem Wielgie, stanowiącą własność gminy Dobiegniew.

Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr  207    poz. 2108   ze   zmianami)   podaje się    do   publicznej   wiadomości    ogłoszenie   o przeprowadzenie  I przetargu na  sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej:


Oznaczenie
nieruchomości
w katastrze

Powierzchnia
działki   m2

Cena wywoławcza nieruchomości

Postąpienie
złotych

Wadium
złotych

   383/48

  974

 31.000,00

500,00

2.000,00


Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszt przygotowania dokumentacji szacunkowo-geodezyjnej w kwocie: 400,00 złotych.

Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą kw. nr 19731 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelce Kraj. jest wolna od obciążeń i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.
Uwaga! Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów wypoczynkowo turystycznych nad jeziorem Wielgie nieruchomość przeznaczona jest do zabudowy o rekreacji indywidualnej (symbol  UT).
W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne  i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj. najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz.U. z 2004 r., nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej  uzyskać zgodę   Ministra  Spraw Wewnętrznych
i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
Przetarg dla nieruchomości  odbędzie się w dniu  15 lutego 2011 r. o godzinie  8:00 sala numer 5 Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ul. Dembowskiego nr 2.
Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po przetargu. Koszt zawarcia aktu notarialnego opłaty sądowe związane  z wpisem w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7611001, 7611020 wew. 116 oraz w internecie pod adresem www.bipdobiegniew.pl  Ogłoszenia

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  z ważnych  przyczyn.

                                                                                     BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                                                         mgr Leszek Waloch

 


Wywieszono dnia 10.01.2011 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 13-01-2011 11:55 przez
czytany: 58576

Rejestr zmian

Zobacz Również: