Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew przy ul. Gdańskiej

Data publikacji: 18-01-2011 00:00
 

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA
ogłasza
PIERWSZY PRZETARG   USTNY  NIEOGRANICZONY

Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.Nr  207 poz. 2108 ze zmianami)  podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego   na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Dobiegniew położonych w Dobiegniewie przy ulicy Gdańskiej  (przy  trasie Zielona Góra – Gorzów Wlkp. – Gdańsk):

L.p.

Numer działki

Powierzchnia
łączna

Numer księgi
wieczystej

Cena wywoławcza do  pierwszego przetargu (netto)

Wysokość
wadium

Postąpienie

1.

381/1
381/2
381/3

8.913 m2

   11549

  500.000,- zł

50.000,-z ł

5.000,-zł  

2.

202
203
204

7.641 m2

   brak

  500.000,- zł

50.000,-zł

5.000,-zł

poz. 1 - sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie  zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/279/97 z dnia 30.12.1997 roku  i  wyznacza funkcję o symbolach: MN, RO, MP, US z zapisem – zabudowa mieszkaniowa, pensjonatowa z terenem rekreacyjnym, ogrodnicza, teren zieleni.
Rejon położenia nieruchomości uzbrojony jest w podziemną sieć infrastruktury technicznej.
W obrębie granic nieruchomości przebiega droga  o numerze ewidencyjnym 381/2. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej – prawo przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki o numerze   ewid. 441/3  stanowiącej lustro wody jeziora Wielgie.
poz. 2 -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kompleks działek położony jest na terenie oznaczonym – usługi publiczne z możliwością zabudowy.
Rejon położenia nieruchomości uzbrojony jest w podziemną sieć infrastruktury technicznej. Nieruchomości są wolne  od innych obciążeń i zobowiązań.
Przetarg  odbędzie się w dniu 15 lutego 2011 r. o godz. 13ºº w Sali numer 5, (parter) Urzędu Miejskiego  w Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew numer 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.  najpóźniej trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu.
Zagraniczne osoby fizyczne i prawne są zobowiązane  uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych   pod rygorem utraty wadium  w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania zezwolenia  w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – (Dz.U. z 2004 roku  nr 167, poz. 1758 z póz. zm.).
Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.
Do   ceny    wylicytowanej   w   przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie z ustawą   z   dnia 11 marca 2004 r.   o   podatku   od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z 2004 roku z późn. zm.).
Uczestnik przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium na działkę oraz dowód tożsamości,  a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.
Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli   osoba   ustalona   jako nabywca   nieruchomości    nie    stawi   się    bez   usprawiedliwienia  w  miejscu i  terminie   podanym w   zawiadomieniu,  sprzedający  może  odstąpić  od  zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem 
www.bip.dobiegniew.pl
Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 - 7611001, 7611020  wew. 116.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.
Uwaga!  
Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                                                                                  

                                                                                  BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                                                         mgr Leszek Waloch

 

Wywieszono dnia 10.01.2011 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 18-01-2011 09:19 przez
czytany: 58585

Rejestr zmian

Zobacz Również: