Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew

Data publikacji: 18-01-2011 00:00

                                                          BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA
                                                    OGŁASZA  PIERWSZY  PRZETARG

ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym DOBIEGNIEW  stanowiącej własność gminy Dobiegniew.

Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i   trybu  przeprowadzania   przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie   nieruchomości  (Dz. U. z  2004  r . Nr  207  poz.  2108  ze   z mianami)  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  ogłoszenie o przeprowadzeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

L.p

Położenie nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości
w katastrze

Łączna powierzchnia nieruchomości
       m2

Cena netto
wywoławcza nieruchomości

Postąpienie
złotych

Wadium
złotych

1.

Ul. Konopnickiej

  121/6

  544

16.000,00

500,00

1000,00


Przetarg dla  nieruchomości  odbędzie się w dniu  15 lutego 2011 r.  o godzinie  8³°   sala    numer  16, Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2. 
Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszt przygotowania dokumentacji geodezyjnej w kwocie 1000,- złotych.
Przedmiotowe nieruchomości  są wolne od obciążeń  i nie stanowią przedmiotu zobowiązań.
W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.   najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu.
Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.
Cudzoziemcy (rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.
Osoba  uczestnicząca  w  przetargu musi okazać  dowód  wpłaty  wadium  oraz  dowód tożsamości,  a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.
Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli   osoba   ustalona  jako   nabywca   nieruchomości   nie stawi   się    bez    usprawiedliwienia   w miejscu i terminie podanym w   zawiadomieniu, sprzedający   może  odstąpić od  zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem 
www.bip.dobiegniew.

                                                                                            BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                                                                                   
mgr Leszek Waloch


Wywieszono dnia 10.01.2011 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 18-01-2011 09:37 przez
czytany: 58349

Rejestr zmian

Zobacz Również: