Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym w Gminie Dobiegniew przy ul.Przemysłowej

Data publikacji: 18-01-2011 00:00

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA
ogłasza
I PRZETARG   USTNY  NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych
położonych w Dobiegniewie przy ulicy Przemysłowej
stanowiących własność Gminy Dobiegniew 

L.p

 Numer
  działki

Powierzchnia
łączna

Numer
kw

Cena
wywoławcza
do pierwszego
 przetargu (netto) zł

Wysokość
Wadium zł

Postąpienie zł

1.

  2/117

 1,0007  ha

 19445

  150.000,00

15.000,00

  2.000,00

2.

 2/118

 0,3300 ha

 19445

    50.000,00

  3.000,00

  1.000,00

3.

 2/119

 1,4163 ha

 19445

  200.000,00

20.000,00

  2.000,00

4

 2/120

 2,9552 ha

 19445

  500.000,00

50.000,00

  5.000,00

5.

 2/98

 3,2413 ha

 19445

  500.000,00

50.000,00

  5.000,00

6.

 2/91

 2,0000 ha

 19445

  300.000,00

30.000,00

  3.000,00

Sposób zagospodarowania nieruchomości:
określa   miejscowy   plan   zagospodarowania   przestrzennego Dobiegniewskiej Strefy Gospodarczej w Dobiegniewie   zatwierdzony  uchwałą   Rady   Miejskiej    nr XX/129/2208   z dnia 15 maja 2008 roku i wyznacza   funkcję   pod   zabudowę dla    obiektów   produkcyjnych,   składów i   magazynów z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy mieszkalnej.
Przetarg odbędzie się w dniu  15 lutego 2011 r. o godz. 10:00 w Sali numer 5, (parter) Urzędu Miejskiego  w Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.
W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto tut. Urzędu numer 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj. najpóźniej trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu.
Zagraniczne osoby fizyczne i prawne są zobowiązane  uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych   pod rygorem utraty wadium  w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania zezwolenia  w rozumieniu ustawy z dnia  3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).
Do ceny     wylicytowanej   w   przetargu   zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie   z   ustawą   z   dnia   11 marca 2004 r.   o   podatku   od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z 2004 roku z późn. zm.).
Wpłacone  wadium przez  oferenta ,który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.
Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli   osoba    ustalona   jako nabywca    nieruchomości    nie    stawi    się     bez usprawiedliwienia   w miejscu i   terminie podanym w zawiadomieniu,   sprzedający   może   odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem  www.dobiegniew.pl  (BIP – ogloszenia).
Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  tel. (95)  7611001, 7611020  wew. 116.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

                                                                                 BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                                                                       mgr Leszek Waloch

Wywieszono dnia 10.01.2011 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 18-01-2011 09:23 przez
czytany: 58252

Rejestr zmian

Zobacz Również: