Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Radęcin

Data publikacji: 18-01-2011 00:00

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA
OGŁASZA  PIERWSZY PRZETARG
USTNY  NIEOGRANICZONY


Działając na podstawie rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.Nr  207 poz. 2108 ze zmianami)   podaje   się   do  publicznej  wiadomości   ogłoszenie   o  przeprowadzeniu I przetargu   na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych  w obrębie ewidencyjnym RADĘCIN gmina Dobiegniew  stanowiące własność gminy Dobiegniew.

L.p

Oznaczenie
nieruchomości
w katastrze

Powierzchnia
działki   m2

Cena wywoławcza
netto

Wadium

postąpienie

1.

415/1

1700

40.000,-

 2.000,-

  500,-

2.

386/3

1000

30.000,-

 2.000,-

  500,-

3.

406/3

2200

50.000,-

 3.000,-

1000,-

4.

410/1

1500

40.000,-

 2.000,-

  500,-

5.

403/2

4900

70.000,-

 5.000,-

1000,-


Przetargi dla nieruchomości odbędą się w dniu 15 lutego 2011 r. o godzinie 9°° sala numer 5 Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie, ul. Dembowskiego nr 2.
Do cen ustalonych w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przedmiotowe nieruchomość są   wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.
Uwaga! Gmina Dobiegniew nie posiada aktualnie opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego dla obręby Radęcin.
W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto tut. Urzędu numer 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj. najpóźniej trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz.U. z 2004 r., nr 167, poz. 1758 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani   są  przed zawarciem umowy notarialnej  uzyskać zgodę  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Wpłacone  wadium przez  oferenta ,który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.
Osoba  uczestnicząca  w  przetargu   musi   okazać   dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.
Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli     osoba   ustalona   jako    nabywca     nieruchomości  nie  stawi  się    bez   usprawiedliwienia  w miejscu i  terminie podanym w zawiadomieniu,  sprzedający  może odstąpić  od  zawarcia  umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem 
www.bip.dobiegniew.pl
Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel.( 95) 7611001, 7611020  wew. 116.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!
Nabywca pokrywa koszt wyceny działki w kwocie: 300,- złotych 
Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.


                                                                                       BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

       
                                                                       mgr Leszek Waloch

Wywieszono dnia 10.01.2011 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 18-01-2011 09:07 przez
czytany: 58296

Rejestr zmian

Zobacz Również: