Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew przy ul. Kolejowej

Data publikacji: 18-01-2011 00:00

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA
OGŁASZA  PIERWSZY  PRZETARG

ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych
w obrębie ewidencyjnym DOBIEGNIEW przy ulicy  Kolejowej stanowiące własność
gminy Dobiegniew

Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu   i    trybu    przeprowadzania     przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr   207   poz. 2108    ze   zmianami)    podaje   się    do   publicznej     wiadomości  ogłoszenie o przeprowadzeniu I przetargu  na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:

L.p

Oznaczenie
nieruchomości
w katastrze

Powierzchnia
działki   m2

Cena wywoławcza nieruchomości

Postąpienie
złotych

Wadium
złotych

1.

  125/12

    21

1.500,00

50,00

100,00

2.

  125/13

    19

1.500,00

    50,00

100,00

3.

  125/14

    19

1.500,00

   50,00

100,00

4.

  125/15

    19

1.500,00

   50,00

100,00

5.

  125/16

    19

1.500,00

   50,00

100,00

6.

  125/17

    19

1.500,00

   50,00

100,00

7.

  125/18

    19

1.500,00

   50,00

100,00

8.

  125/19

    19

1.500,00

   50,00

100,00

9.

  125/20

    19

1.500,00

   50,00

100,00


Przetarg dla  nieruchomości  odbędzie się w dniu  15 lutego 2011 r.  o godzinie  11°° sala numer  16  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.
Do cen ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszt przygotowania dokumentacji geodezyjnej w kwocie 400,- złotych.

Przedmiotowa nieruchomość  jest wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.
Uwaga!  Gmina Dobiegniew nie posiada aktualnie opracowanego dla miasta Dobiegniew planu zagospodarowania przestrzennego terenu, jednak wydzielone nieruchomości posiadają powierzchnię preferowaną dla zabudowy garażowej w zabudowie szeregowej zgodnie z ewidencją gruntów Gminy Dobiegniew.
W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj. najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu.
Wpłacone  wadium przez  oferenta ,który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy (w rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.
Osoba   uczestnicząca  w  przetargu  musi  okazać  dowód  wpłaty  wadium  oraz  dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.
Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli    osoba    ustalona    jako   nabywca   nieruchomości   nie   stawi  się    bez   usprawiedliwienia w miejscu i terminie  podanym  w  zawiadomieniu,   sprzedający może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl  Ogłoszenia
Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7611001, 7611020  wew. 116.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.
Uwaga!  
Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.


                                                                                    BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                                                                         mgr Leszek Waloch


Wywieszono dnia 10.01.2011 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 18-01-2011 09:17 przez
czytany: 58493

Rejestr zmian

Zobacz Również: