Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew przy ul .Mickiewicza

Data publikacji: 18-01-2011 00:00

                                                      BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA
                                                           OGŁASZA I PRZETARG
  

ustny   nieograniczony    na    sprzedaż    nieruchomości   niezabudowanych,   położonych w obrębie ewidencyjnym DOBIEGNIEW  przy ulicy Mickiewicza (w kierunku na Urszulankę) stanowiących własność gminy Dobiegniew.

Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania   przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie   nieruchomości  ( Dz. U. z  2004  r. Nr  207  poz.  2108  ze   z mianami)  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  ogłoszenie o przeprowadzeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

L.p

Oznaczenie
nieruchomości
w katastrze

Łączna powierzchnia nieruchomości
       m2

Cena netto
wywoławcza nieruchomości

Postąpienie
złotych

Wadium
złotych

1.

  548/1

  1072

25.000,00

400,00

2000,00

2.

  548/2

  1069

25.000,00

400,00

2000,00

3.

  548/3

  1062

25.000,00

400,00

2000,00

4.

  548/4

  1020

25.000,00

400,00

2000,00

5.

  548/5

  1243

28.000,00

400,00

2000,00

6.

  548/6

  1238

28.000,00

400,00

2000,00

7.

  548/7

  1200

26.000,00

400,00

2000,00

8.

  548/8

  1205

26.000,00

400,00

2000,00

9.

  548/11

  1219

29.000,00

400,00

2000,00

10.

  548/12

  1214

29.000,00

400,00

2000,00


Zgodnie z decyzją znak: GPM.EB-7331/3/2010 z dnia 12.05.2010 r. w sprawie wydania warunków zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu  działki przeznaczone są pod budowę jednorodzinną  wraz   z niezbędna infrastruktura techniczną.
Przetarg dla  działek  według liczby porządkowej w tabeli odbędzie się w dniu 15 lutego  2011 r. o   godzinie  11º°   sali   numer    5  (parter),   Urzędu  Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.
Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przedmiotowe nieruchomości  są wolne od obciążeń  i nie stanowią przedmiotu zobowiązań.
W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew numer 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.   najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu.
Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.
Cudzoziemcy (w rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.
Osoba   uczestnicząca   w   przetargu   musi   okazać   dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.
Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli  osoba  ustalona  jako  nabywca nieruchomości  nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem 
www.bip.dobiegniew.
Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7611001, 7611020  wew. 116.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

                                                                                  BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                                                         mgr Leszek Waloch


Wywieszono dnia 10.01.2011 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 18-01-2011 09:34 przez
czytany: 58370

Rejestr zmian

Zobacz Również: