Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew, obszaru ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Lipie

Data publikacji: 09-03-2011 00:00

                                                                                                  Dobiegniew, dnia 8 marca 2011r.
RKG.ES.7321-3/2011

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Dobiegniewa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew, obszaru ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Lipie, wraz z obszarem komunikacji i infrastruktury technicznej obsługującym ten ośrodek i prognozy oddziaływania na środowisko

      Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XIII/117/2004 z dnia 10 marca 2004r., oraz Nr IX/63/2007 z dnia 26 czerwca 2007r. – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew, obszaru ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Lipie, wraz z obszarem komunikacji i infrastruktury technicznej obsługującym ten ośrodek i prognozy oddziaływania na środowisko w dniach od 17 marca 2011r. do 7 kwietnia 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, ul.Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, pokój nr 28, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2011r. o godz. 1100 w sali nr 5.

     Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Dobiegniewa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2011r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew, obszaru ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Lipie, wraz z obszarem komunikacji i infrastruktury technicznej obsługującym ten ośrodek,                                          

         Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew, obszaru ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Lipie, wraz z obszarem komunikacji i infrastruktury technicznej obsługującym ten ośrodek i prognozy oddziaływania na środowisko, poddaje się postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa przed przyjęciem przedmiotowego planu. Projekt planu i prognoza oddziaływania na środowisko wyłożone będą w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie w dniach od 17 marca 2011r. do 7 kwietnia 2011r. (pokój nr 28) w godzinach od 8.00 do 15.00, oraz dostępne na stronach internetowych: www.dobiegniew.pl i www.bip.dobiegniew.pl

        Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Burmistrza Dobiegniewa, w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju nr 28, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: e-mail: j.spiewak@dobiegniew.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia do dnia 22 kwietnia 2011r.
Uwaga, wniosek, powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                   Burmistrz Dobiegniewa
                                                                   Leszek Waloch


opublikował:
ostatnie zmiany: 09-03-2011 15:36 przez
czytany: 56522

Rejestr zmian

Zobacz Również: