Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

II Przetarg Ustny Nieograniczony

Data publikacji: 15-11-2011 00:00

BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

ogłasza II (I w dniu 4 listopada 2011 r.)

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezbudowanych położonych w Dobiegniewie przy ulicy Przemysłowej stanowiących własność Gminy Dobiegniew województwo Lubuskie. 

Teren włączony do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Dobiegniew.          

Lp

 Numer

 działki

Powierzchnia

łączna

Numer

Księgi Wieczystej

Cena

wywoławcza

do pierwszego

 przetargu (netto) zł

Wysokość

Wadium

 

Postąpienie

 

 

1.

 2/117

 

 1,0007 ha

GW1K /00019445/5

 

 150.000,00

 

 15.000,00

 

 2.000,00

 

2.

 

 2/118

 

 0,3300 ha

GW1K

/ 00019445/5

 

 50.000,00

 

 5.000,00

 

 1.000,00

 

3.

 

 2/119

 

 1,4163 ha

GW1K

/000 19445/5

 

 200.000,00

 

 20.000,00

 

 2.000,00

 

4

 

 2/120

 

 2,9552 ha

GW1K

/000 19445/5

 

 500.000,00

 

 50.000,00

 

 5.000,00

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej nr XX/129/2208 z dnia 15 maja 2008 roku i wyznacza funkcję pod zabudowę dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy mieszkalnej. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej nieruchomości. W przypadku niezrealizowania inwestycji na nabytej nieruchomości w terminie 3 lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, Nabywca zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 300% ceny netto uzyskanej w przetargu. Dla potrzeb oceny spełnienia warunków przetargu, za zrealizowanie inwestycji rozumie się moment uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.

W przypadku zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem inwestycji nabywca zobowiązuje się scedować obowiązek co do terminów realizacji inwestycji i zapłaty kary umownej na nowego nabywcę. Brak powyższej cesji skutkować będzie dochodzeniem przez Gminę Dobiegniew roszczeń finansowych (kary umownej) od pierwotnego nabywcy, a nabywca oświadcza, że przyjmuje to do wiadomości. Gmina Dobiegniew zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości niezabudowanej w terminie 5 lat. Na działkach znajdują się pozostałości po zdewastowanych budynkach. Uprzątnięcie ww. terenu na koszt nabywcy. Nieruchomość nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 

Warunki dodatkowe:

Nabywca uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej we własnym zakresie. Nie wystąpienie bądź nie uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej nie powoduje powstania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy. Planowane prowadzenie działalności gospodarczej na przedmiotowej nieruchomości włączonej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej powinno być zgodne z przepisami Ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz aktami wykonawczymi do tej Ustawy. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Przetarg wg liczby porządkowej odbędzie się w dniu 14 grudnia 2011 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ulica Dembowskiego 2, sala nr 5 ( parter ). W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 9 grudnia 2011 r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2011 r. Wadium należy wpłacać na konto: 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.).

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów. Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości. Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne – aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

Wadium przepada na rzecz Gminy Dobiegniew w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu. Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Referacie Komunalno Gospodarczym Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ulicy Dembowskiego nr 2, pokój 28, e-mail: urzad@dobiegniew.pl

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie K-SSSE Podstrefy Dobiegniew w Zarządzie K-SSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. 

Burmistrz Gminy Dobiegniewa zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu – do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.  

                                                                                                  BURMISTRZ DOBIEGNIEWA
                                                                                                       mgr Leszek Waloch

opublikował:
ostatnie zmiany: 15-11-2011 11:35 przez
czytany: 51091

Rejestr zmian

Zobacz Również: