Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogloszenie o skierowaniu do konsultacji społecznych programu usuwania azbestu

Data publikacji: 22-12-2011 00:00
                                                                                           Dobiegniew, dnia 22 grudnia 2011r.
RKG.6230.2.2011.MK

O G Ł O S Z E N I E

      Burmistrz Dobiegniewa informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: ,,Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Dobiegniew na lata 2011-2016 z perspektywa do roku 2032" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Proces konsultacji społecznych prowadzony jest na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, w Referacie   Komunalno-Gospodarczym pokój nr 29 w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30 oraz na stronie internetowej gminy: www.dobiegniew.pl - link „komunikaty” i  www.bip.dobiegniew.pl - link „ogłoszenia”.
Opinie i wnioski dotyczące projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Dobiegniew na lata 2011-2016  z perspektywą do roku 2032", proszę kierować w terminie do dnia  19.01.2012r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

• w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie
  ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew,
• ustnie do protokołu,
• lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: m.kuziola@dobiegniew.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobiegniewa.


                                                                           Burmistrz Dobiegniewa
                                                                               Leszek Waloch
 prognoza.doc   strzałka   prognoza oddziaływania na środowisko

 program.doc   strzałka   program usuwania azbestu

opublikował:
ostatnie zmiany: 22-12-2011 14:00 przez
czytany: 50441

Rejestr zmian

Zobacz Również: