Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko.

Data publikacji: 20-04-2012 00:00

 Dobiegniew, dnia 20 kwietnia 2012 r.

RKG.7321.4.2.2012.ES

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Dobiegniewa
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
i prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 3, ust. 1, pkt 14, lit. d oraz art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pojezierza Dobiegniewskiego – Jezioro Wielgie obejmującego obszar działek nr: 202, 205/2, 201 (część), 193 (część), w obrębie Osiek i działkę nr 441/2 (część – Jezioro Wielgie), w obrębie Dobiegniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu, w dniach od 4 maja do 25 maja 2012 r., w Urzędzie Miejskim oraz na stronach internetowych Gminy www.dobiegniew.pl link: komunikaty, www.bip.dobiegniew.pl link: ogłoszenia Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskim w Dobiegniewie, w sali sesyjnej, o godz. 14:30.
Zgodnie z art. 18, ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Dobiegniewa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2012 r.

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tadeusz Bednarczuk
Zastępca Burmistrza Projektuchwaly.pdf   strzałka   Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie

 zalacznik_1.pdf   strzałka   Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie

 zalacznik_prognoza.pdf   strzałka   Prognoza oddziaływania na środowisko

opublikował:
czytany: 48129

Rejestr zmian

Zobacz Również: