Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia w drodze rokowań

Data publikacji: 24-05-2012 00:00

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

Zaprasza do udziału w rokowaniach po  przetargach


Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004  r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.Nr  207 poz. 2108  ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym (I dn. 5.01.2012 r. II dn. 12.04.2012 r. III dn.14.05.2012 r.).

Przedmiotem rokowań są wymienione poniżej w tabeli lokale stanowiące własność Gminy Dobiegniew, które zgodnie  z opracowanym projektem budowlanym zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne  w Dobiegniewie przy ulicy Dembowskiego numer 2,  zostaną dostosowane do zamieszkania:

 

     
 Lp.

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

         Udział w części wspólnej

Cena wywoławcza do rokowań 

Zaliczka do rokowań

1

2

3

4

5

6

1. lokal nr 2/7II piętroLokal mieszkalny o pow. użytk. 38,75 m2, piwnica  o pow. 11,48 m2                        

      84/1000

  62.500,00

  6.000,00

2. lokal nr 2/9II piętroLokal mieszkalny o pow. użytk.35,32 m2 piwnica o pow. 11,49 m2.

       78/1000

  57.500,00

  5.000,00

Nieruchomości lokalowe nie są obciążone   prawami osób trzecich, długami i innymi należnościami bądź ograniczeniami w rozporządzeniu. Cena ustalona ze zbywcą w rokowaniach nie może być niższa niż   40%  wartości nieruchomości.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie  z napisem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowych 14 czerwca 2012 r.” najpóźniej do  dnia  8 czerwca 2012 r. do godz. 15-tej w sekretariacie Urzędu Miejskiego Dobiegniew pokój nr 13.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki ustalonej w tabeli do dnia 8 czerwca 2012 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę firmy jeżeli jest to osoba prawna lub inny przedmiot.
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3.oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje  je bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię wpłaty zaliczki

Rokowania dla lokali według liczby porządkowej odbędą się w dniu  14 czerwca 2012 r. o godz. 10:00 w Sali numer 5 (parter) Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ul. Dembowskiego nr 2.

W rokowaniach mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  zaliczę w kwocie jw. na konto tut. Urzędu    numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.  do dnia 22.05.2011 r. Zagraniczne osoby fizyczne i prawne są zobowiązane  uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych   pod rygorem utraty zaliczki  w przypadku wygrania rokowań, a nie uzyskania zezwolenia  w rozumieniu  ustawy z dnia 24 marca 1920 roku  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – (Dz.U. z 2004 roku  nr 167, poz. 1758 ze. zm. ).

Wpłacona zaliczka przez  oferenta, który został ustalony jako nabywca zaliczona będzie na poczet należności, pozostałym oferentom, pozostałym oferentom zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości lokalowej zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłaconą zaliczkę.
Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia rokowań
Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Ogłoszenie o rokowaniach dostępne jest również w internecie pod adresem  www.dobiegniew.pl (BIP -ogłoszenia).

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości w drodze rokowań można uzyskać  w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego    w  Dobiegniew  tel. 95  - 7611001, 7611020   wew. 116.
Zastrzega się prawo  do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

                                                                                 BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                                                                         
mgr Leszek Waloch

 

Wywieszono dnia 14.05.2012 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 24-05-2012 10:17 przez
czytany: 47347

Rejestr zmian

Zobacz Również: