Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

Data publikacji: 17-08-2012 00:00
                                                                           Dobiegniew, dnia 10 sierpnia 2012r.
RKG.6722.1.2.2012.ES

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz  art. 21 ust. 2
pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam,  że

- dnia 29 marca 2012r. Rada Miejska w Dobiegniewie podjęła uchwałę
Nr XXIII/125/12  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta  Dobiegniew,
- w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane ww. uchwały,
- wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie,
ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, w terminie do dnia 14 września 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

                                                                          BURMISTRZ DOBIEGNIEWA
                                                                                 mgr Leszek Waloch

opublikował:
czytany: 45706

Rejestr zmian

Zobacz Również: