Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobiegniewskiej Strefy Przemysłowej w Dobiegniewie.

Data publikacji: 06-09-2012 00:00

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dobiegniewskiej Strefy Przemysłowej w Dobiegniewie

 Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871), art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXVI/166/2008 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobiegniewskiej Strefy Przemysłowej w Dobiegniewie, uchwalonego uchwalą Nr XX/129/2008 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 15 maja 2008 r.

 zawiadamiam

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18.09.2012 r. do 10.10.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, w sali nr 28, w godzinach pracy urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 10.10.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, w sali nr 5, o godzinie 10.00. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. 

Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobiegniewskiej Strefy Przemysłowej
w Dobiegniewie
” oraz prognoza oddziaływania na środowisko, wraz z dokumentami związanymi z projektem planu, dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.dobiegniew.pl), zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.                
 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi w formie pisemnej. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,  poz. 1227 ze zmianami), każdy może złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub w formie elektronicznej na adres j.spiewak@dobiegniew.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

Uwaga lub wniosek powinna zawierać imię, nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Dobiegniewa (Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew) w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2012 r. 

Właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobiegniewa.

Burmistrz Dobiegniewa
mgr  Leszek  Waloch prognoza.pdf

 rys_do_prognozy.jpg

 rys_do_uchwaly.jpg

 uchwala.pdf

 zalacznik.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 06-09-2012 20:54 przez
czytany: 45559

Rejestr zmian

Zobacz Również: