Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o skierowaniu do konsultacji aktualizacji POŚ dla Miasta i Gminy Dobiegniew

Data publikacji: 13-11-2012 00:00
                                                                                       Dobiegniew, dnia 7 listopada 2012r.
RKG.6230.1.2012.MK

OGŁOSZENIE

Burmistrz Dobiegniewa informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Dobiegniew na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Proces konsultacji społecznych prowadzony jest na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, w Referacie Komunalno – Gospodarczym pokój nr 29 w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz na stronie internetowej gminy: www.dobiegniew.pl - link „komunikaty” i www.bip.dobiegniew.pl - link „ogłoszenia”.

Opinie i wnioski dotyczące projektu „Aktualizacji  Programu Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Dobiegniew na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko proszę kierować w terminie do dnia 3 grudnia 2012r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie papierowej na adres : Urząd Miejski w Dobiegniewie ul. Dembowskiego 2, 66-520   Dobiegniew,
- ustnie do protokołu,
- lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: m.kuziola@dobiegniew.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobiegniewa.

                                                                              BURMISTRZ DOBIEGNIEWA
                                                                                  
                                                                                    mgr Leszek Waloch 

 


 aktualizacjaPOS.doc   strzałka   Program Ochrony Środowiska na lata 2013-2016

 prognozaPOS.doc   strzałka   prognoza oddziaływania na środowisko POŚ na lata 2013-2016

opublikował:
ostatnie zmiany: 13-11-2012 10:56 przez
czytany: 44470

Rejestr zmian

Zobacz Również: