Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego

Data publikacji: 15-05-2013 00:00

                                                                                              Dobiegniew, dnia  14 maja 2013 r.
RKG.6722.2.2013.ES.5


OGŁOSZENIE
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobiegniew

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dobiegniewie uchwały Nr XXXV/207/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobiegniew. Przedmiotem dokumentu jest lokalizacja instalacji biogazowej oraz elektrowni fotowoltaicznej na terenie dz. nr 9 w obrębie Słonów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące planu w terminie do dnia 10 czerwca 2013 r.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
 - w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew;
 - ustnie do protokołu
 - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym na adres email:
j.spiewak@dobiegniew.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobiegniewa.

                                                                                  BURMISTRZ DOBIEGNIEWA
                                                                                       mgr Leszek Waloch

opublikował:
ostatnie zmiany: 20-05-2013 12:44 przez
czytany: 41972

Rejestr zmian

Zobacz Również: