Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - ul. Norwida

Data publikacji: 23-09-2013 00:00

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA
OGŁASZA PIEWRSZY  PRZETARG

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew stanowiącej własność gminy Dobiegniew.

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzenie  przetargu na  sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej:

l.p
Oznaczenie
nieruchomości
w katastrze
Powierzchnia
działki   m2
Cena wywoławcza nieruchomości
Postąpienie
złotych
Wadium
złotych
1.
  529/10
  783
17.800,00
200,00
2.000,00

Przetarg dla  nieruchomości odbędzie się w dniu  31 października 2013 r. o godzinie  900 sala numer  5  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przedmiotowa nieruchomość jest  wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Uwaga!  Gmina Dobiegniew nie posiada aktualnie opracowanego dla miasta Dobiegniew planu zagospodarowania przestrzennego terenu, jednak wydzielona nieruchomość posiada powierzchnię preferowaną dla zabudowy jednorodzinnej zgodnie z ewidencją gruntów Gminy Dobiegniew.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew numer 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.  najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu.

Wpłacone wadium przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl  Ogłoszenia

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7611001, 7611020  wew. 116.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                       BURMISTRZ DOBIEGNIEWA
         mgr Leszek Waloch

Wywieszono dnia  19.09.2013r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 23-09-2013 12:29 przez
czytany: 40566

Rejestr zmian

Zobacz Również: