Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - ul. Gdańska

Data publikacji: 23-09-2013 00:00

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA
ogłasza
I  PRZETARG   USTNY  NIEOGRANICZONY

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004  r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.Nr  207 poz. 2108 ze zmianami)  podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Dobiegniew położonych w Dobiegniewie przy ulicy Gdańskiej  ( przy  trasie Zielona Góra – Gorzów Wlkp. – Gdańsk ):
L.p.

Numer działki

Powierzchnia

łączna

Numer księgi

wieczystej

Cena wywoławcza      do  pierwszego przetargu (netto)

Wysokość

wadium

Postąpienie

1.

381/1

381/2

381/3

8.913 m2

   11549

  500.000,- zł

50.000,-z ł

5.000,-zł  

2.

202

203

204/1

6.132 m2

   brak

  500.000,- zł

50.000,-zł

5.000,-zł


poz. 1 -
   sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie  zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/279/97 z dnia 30.12.1997 roku  i  wyznacza funkcję o symbolach:
MN, RO, MP, US z zapisem – zabudowa mieszkaniowa, pensjonatowa z terenem rekreacyjnym, ogrodnicza, teren zieleni.
Rejon położenia nieruchomości uzbrojony jest w podziemną sieć infrastruktury technicznej
.

W obrębie granic nieruchomości przebiega droga  o numerze ewidencyjnym 381/2. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej – prawo przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki o numerze   ewid. 441/3  stanowiącej lustro wody jeziora Wielgie.

poz.. 2 -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kompleks działek położony jest na terenie oznaczonym – usługi publiczne z możliwością zabudowy.

Rejon położenia nieruchomości uzbrojony jest w podziemną sieć infrastruktury technicznej.

Nieruchomości są wolne  od innych obciążeń i zobowiązań.

Przetarg wg kolejności działek odbędzie się w dniu  31 października 2013r. r. o godz. 8ºº w Sali numer 5, (parter ) Urzędu Miejskiego  w Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew    numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.  najpóźniej trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu.

 Zagraniczne osoby fizyczne i prawne są zobowiązane  uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych   pod rygorem utraty wadium  w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania zezwolenia  w rozumieniu  ustawy z dnia 24 marca 1920 roku  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – (Dz.U. z 2004 roku  nr 167, poz. 1758 z póz. zm. ).

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.
Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% , zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z 2004 roku ze zm.)

Uczestnik przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium na działkę oraz dowód tożsamości,  a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95  - 7611001, 7611020  wew. 116.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                                               BURMISTRZ DOBIEGNIEWA
                                                                                  mgr Leszek Waloch
 
                                                

Wywieszono Dnia. 19.09.2013 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 23-09-2013 12:29 przez
czytany: 40566

Rejestr zmian

Zobacz Również: