Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - ul. Mickiewicza

Data publikacji: 23-09-2013 00:00

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA
OGŁASZA III PRZETARG

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym DOBIEGNIEW  przy ulicy Mickiewicza (w kierunku na Urszulankę ) stanowiących własność gminy Dobiegniew.

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu III przetargu ( I w dn. 12.03.2013r., II w dn. 20.08.2013 r.) ustnego nieograniczonego na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

l.p
Oznaczenie
nieruchomości
w katastrze
Łączna powierzchnia nieruchomości
       m2
Cena netto
wywoławcza nieruchomości
Postąpienie
złotych
Wadium
złotych
1.
  548/1
  1072
25.000,00
400,00
2000,00
2.
  548/2
  1069
25.000,00
400,00
2000,00
3.
  548/3
  1062
25.000,00
400,00
2000,00
4.
  548/4
  1020
25.000,00
400,00
2000,00
5.
  548/5
  1243
28.000,00
400,00
2000,00
6.
  548/6
  1238
28.000,00
400,00
2000,00
7.
  548/7
  1200
26.000,00
400,00
2000,00
8.
  548/8
  1205
26.000,00
400,00
2000,00
9.
  548/11
  1219
29.000,00
400,00
2000,00
10.
  548/12
  1214
29.000,00
400,00
2000,00


Zgodnie z decyzją znak: GPM.EB-7331/3/2010 z dnia 12.05.2010 r. w sprawie wydania warunków zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu  działki przeznaczone są pod zabudowę  mieszkalną jednorodzinną wraz z niezbędna infrastruktura techniczną.

Przetarg dla działek według liczby porządkowej w tabeli odbędzie się w dniu  31 października 2013r.  o godzinie  13º° sala numer  5 (parter), Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przedmiotowe nieruchomości  są wolne od obciążeń  i nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew numer 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj. najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu.

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy (rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.bip.dobiegniew.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7611001, 7611020  wew. 116.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

                        BURMISTRZ DOBIEGNIEWA
                                                                                  mgr Leszek Waloch
 

Wywieszono

Dnia  19.09.2013 r.
opublikował:
ostatnie zmiany: 23-09-2013 12:29 przez
czytany: 40539

Rejestr zmian

Zobacz Również: