Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - ul. Dembowskiego

Data publikacji: 23-09-2013 00:00

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA
ogłasza
I PRZETARG   USTNY  NIEOGRANICZONY

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa stanowiąca własność Gminy Dobiegniew, która zgodnie  z opracowanym projektem budowlanym zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne  w Dobiegniewie przy ulicy Dembowskiego numer 2 zostaną dostosowane do zamieszkania:

Lp.

Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Udział            w części wspólnej
Cena
wywoławcza
do pierwszego
 przetargu zł
Wysokość
Wadium
    zł
Postąpienie
   zł
1
2
3
4
5
6
7
1.

lokal nr 2/7
II piętro

Lokal mieszkalny o pow. użytk. 38,75 m2, piwnica            o pow. 11,48 m2                        
 
    84/1000
 
      65.500,00

      7.000,00

   700,00

Przetarg dla lokalu  odbędzie się w dniu 31 października 2013 r. od godz. 10 00    w Sali numer 5,   ( parter ) Urzędu Miejskiego    w Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.
W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium   w kwocie jw. na konto tut. Urzędu    numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp. najpóźniej trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu .
Wpłacone  wadium przez  oferenta ,który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
UWAGA! Ustalony w przetargu nabywca otrzyma  opracowany przez gminę projekt budowlany, który będzie podstawą do dostosowania układu funkcjonalnego istniejącego pomieszczenia biurowego na lokal mieszkalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz utrzymanie właściwego stanu technicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa w jego użytkowaniu.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem 
www.dobiegniew.pl  (BIP – ogłoszenia).

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  tel. (95)  7611001, 7611020  wew. 116.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

                                                                             BURMISTRZ DOBIEGNIEWA
                                                                                  mgr Leszek Waloch
 
Wywieszono 19.09.2013 r.

opublikował:
czytany: 40516

Rejestr zmian

Zobacz Również: