Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Radęcin

Data publikacji: 23-09-2013 00:00

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG
USTNY  NIEOGRANICZONY


 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004  r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu I przetargu   na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych  w obrębie ewidencyjnym RADĘCIN gmina Dobiegniew  stanowiące własność gminy Dobiegniew.

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004  r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu I przetargu  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych  w obrębie ewidencyjnym gmina Dobiegniew stanowiące własność gminy Dobiegniew.
l.p
Oznaczenie
nieruchomości
w katastrze
Powierzchnia
działki   m2
Cena wywoławcza
netto
Wadium
postąpienie
1.
415/1
1700
40.000,-
 2.000,-
  500,-
2.
386/3
1000
30.000,-
 2.000,-
  500,-
3.
406/3
2200
50.000,-
 3.000,-
1000,-
4.
410/1
1500
40.000,-
 2.000,-
  500,-
5.
403/2
4100
70.000,-
 5.000,-
1000,-
6.
324/2
  803
10.000,-
 1.000,-
  100,-
Przetargi dla  nieruchomości  odbędą się w dniu 31 października 2013 r.  o godzinie  12°°   sala numer 5  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie,  ul. Dembowskiego nr 2.                            
Do cen ustalonych w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Przedmiotowe nieruchomość są   wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Uwaga!  Gmina Dobiegniew nie posiada aktualnie opracowanego dla obrębu Radęcin planu zagospodarowania przestrzennego terenu jednak wydzielone nieruchomości posiadają powierzchnię preferowaną dla zabudowy jednorodzinnej zgodnie z ewidencją gruntów Gminy Dobiegniew.


W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto tut. Urzędu numer 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu. 
Wpłacone  wadium przez  oferenta ,który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.
Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem 
www.bip.dobiegniew.pl

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel.( 95)  7611001, 7611020  wew. 116.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                 BURMISTRZ DOBIEGNIEWA
                                                                                  mgr Leszek Waloch
 

Wywieszono
Dnia  19.09.2013 r.

 

opublikował:
czytany: 40535

Rejestr zmian

Zobacz Również: