Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Przemysłowa II

Data publikacji: 23-09-2013 00:00

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA
ogłasza
 I  PRZETARG   USTNY  NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Dobiegniewie przy ulicy Przemysłowej stanowiących własność Gminy Dobiegniew

Lp

  Numer
  działki
Powierzchnia
łączna
Numer
kw
Cena
wywoławcza
do pierwszego
 przetargu (netto)    zł
Wysokość
Wadium
    zł
Postąpienie
   zł

5.

 2/121

 0.3447 ha

19445

    87.000,00

  10.000,00

  1.000,00

6

 2/122

 0.2844 ha

19445

    72.000,00

  10.000,00

  1.000,00

7.

 
 2/123

 2.6122 ha

                       19445

  650.000,00

  70.000,00

10.000,00


Sposób zagospodarowania nieruchomości:
określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dobiegniewskiej Strefy Gospodarczej   w Dobiegniewie  zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej  nr XX/129/2208 z dnia 15 maja 2008 roku  i  wyznacza funkcję   pod zabudowę dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy mieszkalnej.

Przetarg dla działek wg liczby porządkowej odbędzie się w dniu  31 października 2013 r. o godz. 900 w sali numer 5,  (parter) Urzędu Miejskiego  w Dobiegniewie ul. Dembowskiego nr 2.
W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto tut. Urzędu numer 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp. najpóźniej trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu.

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne są zobowiązane  uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych   pod rygorem utraty wadium  w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania zezwolenia  w rozumieniu ustawy z dnia  3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r.Nr 167 poz. 1758 ze zm.).

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT   w wysokości 23% , zgodnie z ustawą    z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z 2004 roku ze zm.)
Wpłacone  wadium przez  oferenta ,który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną   o wpłacone wadium.
Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni   od rozstrzygnięcia przetargu.

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem 
www.dobiegniew.pl  (ogłoszenia).

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać   w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  tel. 95 7611001, 7611020  wew. 116.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

                                                                                      BURMISTRZ DOBIEGNIEWA
                                                                                       mgr Leszek Waloch
 

Wywieszono Dnia  19.09.2013r.


opublikował:
czytany: 40600

Rejestr zmian

Zobacz Również: