Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Podstrefa

Data publikacji: 23-09-2013 00:00

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA
ogłasza

PIERWSZY USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezbudowanych położonych w Dobiegniewie przy ulicy Przemysłowejstanowiących własność Gminy Dobiegniew województwo Lubuskie. Teren włączony do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Dobiegniew.
                                                                                  

Lp

  Numer
  działki
Powierzchnia
łączna
Numer
Księgi Wieczystej
Cena
wywoławcza
do pierwszego
 przetargu (netto)    zł
Wysokość
Wadium
    zł
Postąpienie
   zł

1.

 
 2/117

 1,0007  ha

GW1K /00019445/5

  200.000,00

  20.000,00

  2.000,00

2.

 2/91

 2,0086 ha

GW1K
/ 00019445/5

  600.000,00

  60.000,00

  6.000,00

3.

 2/119

 1,4163 ha

GW1K
/000 19445/5

  300.000,00

  30.000,00

  3.000,00

4

 2/120

 2,9552 ha

GW1K
/000 19445/5

  700.000,00

  70.000,00

  7.000,00


Sposób zagospodarowania nieruchomości:

określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej  nr XX/129/2208  z dnia 15 maja 2008 roku  i  wyznacza funkcję   pod zabudowę dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy mieszkalnej.
Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej nieruchomości.
W przypadku niezrealizowania inwestycji na nabytej nieruchomości w terminie 3 lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, Nabywca zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 300% ceny netto uzyskanej w przetargu.
Dla potrzeb oceny spełnienia warunków przetargu, za zrealizowanie inwestycji rozumie się moment uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.
W przypadku zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem inwestycji nabywca zobowiązuje się scedować obowiązek co do terminów realizacji inwestycji i zapłaty kary umownej na nowego nabywcę . Brak powyższej cesji skutkować będzie dochodzeniem przez Gminę Dobiegniew roszczeń finansowych (kary umownej) od pierwotnego nabywcy, a nabywca oświadcza, że przyjmuje to do wiadomości.

Gmina Dobiegniew zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości niezabudowanej w terminie 5 lat.

Na działkach znajdują się pozostałości po zdewastowanych budynkach, które zostaną usunięte przez Gminę Dobiegniew w ciągu jednego miesiąca licząc od dnia zakupu.

Nieruchomość  nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Warunki dodatkowe:
Nabywca uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej we własnym zakresie. Nie wystąpienie bądź nie uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej nie powoduje powstania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy.
Planowane prowadzenie działalności gospodarczej na przedmiotowej nieruchomości włączonej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej powinno być zgodne z przepisami Ustawy
o Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz aktami wykonawczymi do tej Ustawy.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony  podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg wg liczby porządkowej odbędzie się w dniu  31 października 2013 r.  o godzinie 1100  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ulica Dembowskiego 2,  sala nr 5 ( parter ).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 26.10.2013 r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miejskiego  w Dobiegniewie. Wadium należy wpłacać na konto: 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.).
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.
Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.
Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom  zostanie zwrócone w całości.
Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne – aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.
Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium przepada na rzecz Gminy Dobiegniew w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.
Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można
uzyskać w  Referacie Komunalno Gospodarczym Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ulicy Dembowskiego nr 2 , pokój  28, e-mail: urzad@dobiegniew.pl
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości  oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie K-SSSE Podstrefy Dobiegniew w Zarządzie K-SSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem  www.dobiegniew.pl  (ogłoszenia).
Burmistrz Gminy Dobiegniewa zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu – do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym  niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.    

                                                                             
 BURMISTRZ DOBIEGNIEWA
                                                                                  mgr Leszek Waloch
 

Wywieszono, dn. 19.09.2013r.

opublikował:
czytany: 40603

Rejestr zmian

Zobacz Również: