Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Słonów

Data publikacji: 23-09-2013 00:00

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA
OGŁASZA PIEWRSZY  PRZETARG

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym SŁONÓW stanowiących własność gminy Dobiegniew.
 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzenie   na  sprzedaż niżej wymienione nieruchomości niezabudowane:

l.p
Oznaczenie
nieruchomości
w katastrze
Powierzchnia
działki   m2
Cena wywoławcza nieruchomości
Postąpienie
złotych
Wadium
złotych
1.
  132/4
  1700
45.000,00
500,00
5.000,00
2.
   92/4
  2568
50.000,00
500,00
5.000,00

Przetarg dla  nieruchomości według kolejności odbędzie się w dniu  31 października 2013 r. o godzinie  9³°   sala    numer  5  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszt przygotowania dokumentacji geodezyjnej w kwocie 400,- złotych
Przedmiotowa nieruchomość jest  wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.
Uwaga!  Gmina Dobiegniew nie posiada aktualnie opracowanego dla miasta Dobiegniew planu zagospodarowania przestrzennego terenu, jednak wydzielona nieruchomość posiada powierzchnię preferowaną dla zabudowy jednorodzinnej zgodnie z ewidencją gruntów Gminy Dobiegniew.
W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.  najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu.
Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.
Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.
Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem 
www.bip.dobiegniew.pl  Ogłoszenia

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7611001, 7611020  wew. 116.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                          BURMISTRZ DOBIEGNIEWA
                                                                                  mgr Leszek Waloch
 


Wywieszono dnia  19.09.2013r.

opublikował:
czytany: 40636

Rejestr zmian

Zobacz Również: