Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dierżawę nieruchomości - Dobiegniew

Data publikacji: 01-10-2013 00:00

O G Ł O S Z E N I E  

 

Burmistrz Dobiegniewa 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dobiegniew

Przedmiotem przetargu jest: 

położenie nieruchomości

Cześć  działki nrPow. ha

cena

wywoławczaroczna 

wyma gane wadium

Przezna-              czenie

czas dzierżawy

min. postą-pienie

Dobiegniew   441/210,0244     25,00 zł  3,00 złBrak planu   10 lat1 ,00 złNieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, które:

-          wpłacą w gotówce wadium nie później niż do dnia 26.10. 2013 r. /włącznie/  na konto- Bank PKO  BP S.A. Oddział Strzelce Kraj. 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814  /decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Gminy  Dobiegniew.

-          stawią się osobiście na przetargu lub przedłożą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie

-          przedłożą dokument tożsamości

-          przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium.

Wpłacone  wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy osobie wygrywającej przetarg.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Stawka czynszu będzie podlegała zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek przez Gminę
Przetarg odbędzie się w dniu 31 października 2013 r. o godz. 12.oo w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Dobiegniew pok. Nr 5. Zastrzega się prawo do odstąpienia przeprowadzenia przetargu  bez podania przyczyny.

 Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych m.in. należnego podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ogłoszenie  podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez m.in. wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w miejscowości położenia nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobiegniew.

Informacje dotyczące dzierżawy nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr  95 7611001 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Dobiegniew pokój nr 29.

 

Dobiegniew, dnia 30.09. 2013 r.                                                                                           BURMISTRZ  DOBIEGNIEWA                                                                                                mgr Leszek  Waloch         
opublikował:
czytany: 40310

Rejestr zmian

Zobacz Również: