Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 18-11-2013 00:00

                                                                                           Dobiegniew, dnia 18 listopada 2013r.
RKG.6220.4.2013.ES.8                                

                                                               OBWIESZCZENIE
                                                        Burmistrza Dobiegniewa

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 stawów rybnych o powierzchni 1,40 ha i 1,60 ha i głębokości do 2,0 m na działce nr ewidencyjny 75/1 obręb geodezyjny Osiek, gmina Dobiegniew, z wniosku  złożonego przez Jerzego Łuczaka.
Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 88 litera e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213, poz.1397) zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, a także zlokalizowana jest w obszarze chronionego krajobrazu „1- Puszcza Drawska” oraz na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 PLB320016 „Lasy Puszczy nad Drawą”.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Dobiegniewa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew), elektronicznej (na adres:
j.spiewak@dobiegniew.pl)
lub ustnej, w terminie od 19 listopada 2013r. do 10 grudnia 2013r.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Dobiegniewa przed wydaniem decyzji.

                                                                                                                       BURMISTRZ

                                                                                                                 mgr Leszek Waloch


Opublikowano:
1.strona
www.dobiegniew.pl – link: komunikaty
2.strona
www.bip.dobiegniew.pl – link: ogłoszenia
3.tablica Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

opublikował:
czytany: 39855

Rejestr zmian

Zobacz Również: