Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Data publikacji: 19-11-2013 00:00

RGK.6720.11.2013.ES                                                Dobiegniew, dnia 19 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Dobiegniewa

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobiegniew, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) i uchwały Nr XXIII/124/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 listopada 2013 r. do 30 grudnia 2013 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, pokój nr 28, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 20 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, w pokoju nr 5 o godz. 1100.

Zgodnie z art. 11 ust.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń Studium, może wnieść uwagi.

Uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Dobiegniewa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 22 stycznia 2014 r.

                                                                                       BURMISTRZ

                                         mgr Leszek Waloch

 

opublikował:
ostatnie zmiany: 20-11-2013 09:01 przez
czytany: 39985

Rejestr zmian

Zobacz Również: