Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 9-10/2013

Data publikacji: 09-12-2013 00:00

   

Ogłoszenie nr 9-10/2013

BURMISTRZ DOBIEGNIEWA OGŁASZA

 DRUGI  PRZETARG 

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych 
w obrębie ewidencyjnym SŁONÓW stanowiących własność gminy Dobiegniew.

Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzenie II przetargu (I w dn. 31.10.2013 r.  na  sprzedaż niżej wymienione nieruchomości niezabudowane: 

l.pOznaczenienieruchomościw katastrzePowierzchniadziałki   m2Cena wywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
1.  132/4  170045.000,00500,005.000,00
2.   92/4  256850.000,00500,005.000,00

Przetarg dla  nieruchomości według kolejności odbędzie się w dniu  20 stycznia 2014r. r. o godzinie  9³° sala numer  5  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie ul. Dembowskiego nr 2. Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.Przedmiotowa nieruchomość jest  wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Uwaga!  Gmina Dobiegniew nie posiada aktualnie opracowanego dla miasta Dobiegniew planu zagospodarowania przestrzennego terenu, jednak wydzielona nieruchomość posiada powierzchnię preferowaną dla zabudowy jednorodzinnej zgodnie z ewidencją gruntów Gminy Dobiegniew.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.  najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu tj. do dnia 15.01.2014r.Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl  Ogłoszenia

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew   tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                                                                                                     BURMISTRZ DOBIEGNIEWA 

                                             

                                                                                         mgr Leszek Waloch

Wywieszono dnia  5.12.2013r.   

 
opublikował:
ostatnie zmiany: 09-12-2013 11:11 przez
czytany: 39536

Rejestr zmian

Zobacz Również: