Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 12-18/2013

Data publikacji: 09-12-2013 00:00

Ogłoszenie nr 12-18/2013

                                                          BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

                                                                  OGŁASZA II PRZETARG

 

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym DOBIEGNIEW przy ulicy  Kolejowej stanowiące własność gminy Dobiegniew.

 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu II (I w dn. 31.10.2013r.) ustnego przetargu  na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:

 
l.pOznaczenienieruchomościw katastrzePowierzchniadziałki   m2Cena wywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
1.  125/12    211.500,0050,00100,00
2.  125/13    191.500,00

    50,00

100,00

3.  125/14    191.500,00

   50,00

100,00

4.  125/15    191.500,00

   50,00

100,00

5.  125/16    191.500,00

   50,00

100,00

6.  125/17    191.500,00

   50,00

100,00

7.  125/18    191.500,00

   50,00

100,00

 Przetarg dla  nieruchomości  odbędzie się w dniu  20 stycznia 2014 r.  o godzinie  14°°   sala    numer  16  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% 

 

Przedmiotowa nieruchomość  jest wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Uwaga!  Gmina Dobiegniew nie posiada aktualnie opracowanego dla miasta Dobiegniew planu zagospodarowania przestrzennego terenu, jednak wydzielone nieruchomości posiadają powierzchnię preferowaną dla zabudowy garażowej w zabudowie szeregowej zgodnie z ewidencją gruntów Gminy Dobiegniew.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.  najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu tj. do 15.01.2014r.

Wpłacone wadium przez  oferenta ,który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu. 

Cudzoziemcy (rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości  w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl  Ogłoszenia

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                 BURMISTRZ DOBIEGNIEWA                                   

  mgr Leszek Waloch                                                           

Wywieszono dn. 5.12.2013 r.   
opublikował:
ostatnie zmiany: 09-12-2013 11:48 przez
czytany: 39367

Rejestr zmian

Zobacz Również: