Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa dotyczące II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dobiegniew

Data publikacji: 30-01-2014 00:00
 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami/ , 

Burmistrz Dobiegniewa 

ogłasza II (I w dniu 20.01.2014r.) przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dobiegniew

Przedmiotem przetargu jest:

 

położenie nieruchomości

Cześć  działki nrPow. hacenawywoławczaroczna wyma gane wadiumPrzezna-              czenieczas dzierżawymin. postą-pienie
Dobiegniew   441/210,0244     25,00 zł  3,00 złBrak planu   10 lat1 ,00 zł
         

 

 

 

 

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, które:

-          wpłacą w gotówce wadium nie później niż do dnia 5 marca 2014 r. /włącznie/  na konto- Bank PKO  BP S.A. Oddział Strzelce Kraj. 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814  /decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Gminy  Dobiegniew.

-          stawią się osobiście na przetargu lub przedłożą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie

-          przedłożą dokument tożsamości

-          przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium.

Wpłacone  wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy osobie wygrywającej przetarg.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Stawka czynszu będzie podlegała zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek przez Gminę

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2014 r. o godz. 12.oo w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Dobiegniew pok. Nr 5. Zastrzega się prawo do odstąpienia przeprowadzenia przetargu  bez podania przyczyny.

 Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych m.in. należnego podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ogłoszenie  podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez m.in. wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w miejscowości położenia nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobiegniew.

Informacje dotyczące dzierżawy nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr  95 7611001 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Dobiegniew pokój nr 29.

 

Dobiegniew, dnia  29.01.2014r.                                                                           BURMISTRZ DOBIEGNIEWA 

                                                                                                      mgr Leszek  Waloch       

 

opublikował:
ostatnie zmiany: 30-01-2014 08:05 przez
czytany: 38603

Rejestr zmian

Zobacz Również: