Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 62.2013.MS Burmistrza Dobiegniewa dotyczące drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrebie ewidencyjnym OSIEK stanowiącej własność gminy Dobiegniew

Data publikacji: 30-01-2014 00:00

    Ogłoszenie nr 62.2013.MS

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWAOGŁASZA DRUGI PRZETARG 

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym OSIEK  stanowiącej własność gminy Dobiegniew.

 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu drugiego ( I dn.20.01.2014r.) przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż  nieruchomości zabudowanej niżej przedstawionej:

 
Położenie Numer ewid. działkiPow.  haOpis nieruchomościCena wywoławcza Postąpienie złotychWadium złotych
 OSIEK  401/20,0141Zabudowana  dwoma boksami  garażami, murowanymi                  o pow. zabudowy 46,75 m220.000,00200,002000,00
 

Przetarg dla  nieruchomości  odbędzie się w dniu  10 marca 2014 r.  o godz. 9³°   sala    numer  5 /parter/, Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2. 

Przedmiotowa nieruchomość  jest wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobiegniew teren działki przeznaczony jest na jezdnię i stanowiska parkowania pojazdów samochodowych.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.   najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu.

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach )  w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.

 

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel.  95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                                                            BURMISTRZ DOBIEGNIEWA                                                                                                   mgr Leszek Waloch 

Wywieszono dn.  29.01.2014 r. zal1_mapa.doc   strzałka   mapa

opublikował:
ostatnie zmiany: 30-01-2014 08:43 przez
czytany: 38745

Rejestr zmian

Zobacz Również: