Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 63/2014 Burmistrza Dobiegniewa dotyczące II przetargu ustnego nieograniczonego

Data publikacji: 28-03-2014 00:00

                                                                                                                  Ogłoszenie nr   63/2014

                                                               

                                                                 BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

                       ogłaszaII ( I dn. 20.01.2014r.)  PRZETARG   USTNY  NIEOGRANICZONY  

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa stanowiąca własność Gminy Dobiegniew położona w miejscowości Kowalec obręb ewidencyjny Radęcin .

        
 Lp.Położenie nieruchomościOpis nieruchomości

Działka nr

Pow. ha
Udział            w części wspólnejCena wywoławcza WysokośćWadium    Postąpienie  
123 4567
1. lokal nr 8B/7parterLokal mieszkalny o pow. użytk. 64,70 m2, piwnica            o pow. 10,50 m2                               543  0,1118      836/10000       79.000,00      8..000,00    800,00

 Przetarg dla lokalu  odbędzie się w dniu 12.05. 2014 r. o godz. 10 00    w Sali numer 5, ( parter ) Urzędu Miejskiego    w Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium   w kwocie jw. na konto tut. Urzędu    numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp. najpóźniej do dnia 5.05.2014 r. Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości                  w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem  www.dobiegniew.pl  (BIP – ogłoszenia).

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

BURMISTRZ  DOBIEGNIEWA

mgr Leszek Waloch

opublikował:
ostatnie zmiany: 31-03-2014 11:35 przez
czytany: 37546

Rejestr zmian

Zobacz Również: